Garantovaná nabídka

Časový rozsah jednotlivých úkonů

Druh služby:     denní stacionář § 46 zákona o sociálních službách
Název služby:   Serafína
Poskytovatel:   Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Všechny úkony budou poskytovány dle individuálních potřeb klientů a v provozní době služby. Obvyklý časový rozsah je stanoven na 1 úkon.

 Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 0,25 -0,5 hod
  2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 0,25 – 0,5 hod
  3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 0,25 – 2 hod
  4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 0,25 – 1 hod

 b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 0,25 – 1 hod
  2. pomoc při použití WC, 0,25 – 1 hod

 c) poskytnutí stravy

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

 d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

  1. pracovně výchovná činnost, 0,25 – 2 hod
  2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 0,25 – 2 hod
  3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 0,25 – 4 hod

 f) sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 0,25 – 2 hod

 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 0,25 – 2 hod