Kdo jsme a naše poslání

Oblastní charita Dvůr Králové je součástí sítě charitních služeb a je nestátní neziskovou organizací. Naším posláním je charita nebo-li "milosrdná láska".

Charita pomáhá všem, kdo pomoc potřebují, bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo náboženství. Pomáhá chudým, opuštěným, nemocným, starým, tělesně, mentálně, psychicky či zdravotně postiženým, bezdomovcům, migrantům a uprchlíkům, matkám v tísni, opuštěným a týraným dětem, narkomanům, alkoholikům, prostitutkám, vězňům, utlačovaným menšinám, lidem postiženým katastrofami, válkou a vůbec všem, kteří se ocitnou v nějaké nouzi. Přitom základním principem, metodou práce, je vyhledávání jakékoliv nouze a snaha nalézt řešení jejího odstranění.

Z historie

Naše organizace rozvíjí svou činnost profesionálně od roku 2004. Do té doby realizovala své aktivity formou dobrovolnictví. Díky těmto dobrovolnickým aktivitám se pak následná profesionalizace dařila lépe. Od roku 2004 provozujeme profesionálně Občanskou poradnu, jež v současné době funguje v několika okolních městech.

Naší hlavní aktivitou v oblasti nabídky sociálních služeb je poskytování poradenství osobám, které se ocitli v krizové situaci, jsou společností marginalizovány. Pomáháme zejména dlouhodobě nezaměstnaným, lidem ohroženým ztrátou zaměstnání nebo těžko zaměstnavatelným občanům. V současné době je většina dotazů směřována na finanční problematiku, oddlužení.

Poskytujeme osobní asistenci, máme v provozu sociálně terapeutické dílny a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka. Pečujeme o pěstounské rodiny a také rodiny, které potřebují doprovázení ve své obtížné situaci. Od roku 2021 jsem otevřeli denní stacionář Serafína pro osoby s mentálním postižením a od dalšího roku jsme převzali službu sociální rehabilitace Horizont.

Uvědomujeme si velký tlak na zajištění kvality sociálních služeb a je naším cílem implementovat standardy kvality sociálních služeb do naší práce a poskytovat sociální služby - poradenství s ohledem na moderní trendy.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CHARITY 2022