Serafína - denní stacionář

Posláním denního stacionáře Serafína je podporovat osoby s mentálním a kombinovaným
postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba nabízí klientům
smysluplné využití času a současně připravuje klienty na samostatnější život dle jejich možností. Je určena pro mladistvé a dospělé od 16 let do 65 let.

LogoSerafína_V1p

Mgr. Jana Čudejková


Tel.: 731 401 416
serafina@charitadk.cz
Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem 544 01

Sídlo kanceláře najdete v přízemí budovy bývalé školky, bezbariérový vchod je možný z parkoviště za domem.

Den otevřených dveří ve čtvrtek 22. 9. 2022 od 13 do 17 hodin Zveme vás na Den otevřených dveří denního stacionáře Serafína, který se bude konat v našich prostorách v ulici Erbenova 2355 (bývalá školka Tiba) ve

Kapacita

Okamžitá kapacita 8 osob

Cíle služby

 • Podpora smysluplného využívání času klientů
 • Posílit samostatnost klientů
 • Pomoc klientům s jejich začleňováním do běžného života

Zásady služby

 • Bezpečný prostor
 • Individuální přístup
 • Celostní přístup
 • Týmová spolupráce

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. poskytnutí stravy,
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 6. sociálně terapeutické činnosti,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba:

Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 8:00 – 15:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 13:00

Službu poskytujeme za úhradu dle platného ceníku.

Ceník

Ceník služeb denního stacionáře Serafína

podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb.

platný od 1. 1. 2021

Cena základních poskytovaných úkonů (pomoc při sebeobsluze, tvoření s klienty, vycházky, účast na kulturních a společenských, sportovních akcích…) je rozdělena

podle náročnosti na péči do dvou sazeb:

 • Sazba 40 Kč/hod je za úkony, které klient zvládá v rámci skupinové činnosti.
 • Sazba 120 Kč/hod je za úkony, s kterými pracovník klientovi pomáhá, případně je vykonává přímo pracovník nebo se jedná o individuální práci pracovníka s klientem

Míra potřebné podpory u každého klienta se může v průběhu poskytování služby měnit (podle zdravotního, psychického stavu, nálady, věku, ...). Úkony a jejich časy se individuálně evidují u každého klienta. Skutečně spotřebovaný čas na poskytování jednotlivých úkonů se počítají v minutách. Vyúčtovaná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Program s časy úkonů a výpočty plateb jsou pro Vás k nahlédnutí v kanceláři vedoucí denního stacionáře.

Ceny ostatních úkonů :

 • Oběd: dle aktuální nabídky rozvozových firem
 • Doprava na nepravidelné akce: 2,50 – 5 Kč/km /dle vytížení auta/

Vedoucí Denního stacionáře je povinna zpracovat vyúčtování za služby do 15. pracovního dne následujícího měsíce.

Klient (zákonný zástupce) se zavazuje zaplatit úhradu podle měsíčního vyúčtování na účet 1306 373 349 / 0800 konstantní symbol 0308 variabilní symbol číslo faktury nebo hotově pokladníkovi Farní charity DKnL. A to nejpozději do 14 dnů po vystavení dokladu od vyúčtování.

O změnách výše úhrady bude klient (opatrovník, zákonný zástupce) včas písemně informován a to minimálně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny.

 

Dne 17. 12. 2020 schválila Mgr. Kateřina Hojná

Garantovaná nabídka

Časový rozsah jednotlivých úkonů

Druh služby:     denní stacionář § 46 zákona o sociálních službách
Název služby:   Serafína
Poskytovatel:   Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Všechny úkony budou poskytovány dle individuálních potřeb klientů a v provozní době služby. Obvyklý časový rozsah je stanoven na 1 úkon.

 Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 0,25 -0,5 hod
 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 0,25 – 0,5 hod
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 0,25 – 2 hod
 4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 0,25 – 1 hod

 b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 0,25 – 1 hod
 2. pomoc při použití WC, 0,25 – 1 hod

 c) poskytnutí stravy

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

 d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost, 0,25 – 2 hod
 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 0,25 – 2 hod
 3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 0,25 – 4 hod

 f) sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 0,25 – 2 hod

 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 0,25 – 2 hod

mýdlo

Výrobky na prodej

Rádi bychom Vám nabídli naše dárečky, které jsme tvořili s radostí a pro radost s našimi klienty denního stacionáře Serafina. 
 
Předměty se dají zakoupit u nás ve stacionáři. 
Každý den od 8:00 - 15:00,  popř. dle telefonické domluvy 703 855 729.
 
Výtěžek bude použit pro další aktivity našich klientů Serafíny.

naše další služby

Nahoru  ¦  Zpět na úvodní stranu