Centrum pro rodinu Klubko

klubicka

Kdo jsme

Centrum pro rodinu Klubko je službou Farní charity Dvůr Králové nad Labem, která zdarma zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí. Centrum se zaměřuje na dlouhodobou podporu pěstounských rodin. Jsme pověřenou osobou k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče v rámci novely zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v rámci Královéhradeckého kraje.  Naše celková kapacita je 60 rodin a v současné době ještě můžeme případným zájemcům o uzavření Dohody vyhovět.  

Kde nás najdete

Kancelář Centra pro rodinu Klubko sídlí na adrese Náměstí T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem

Vzdělávání probíhají pravidelně na adrese Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem a Školní 13 v Trutnově. Místa dalšího vzdělávání jsou vždy uvedeny ve vzdělávacím plánu. (odkaz na Vzdělávací plán a kalendář akcí pro děti).

Proč tu jsme

Nejlepším místem pro život dítěte je rodina. Snažíme se napomoci tomu, aby děti nemusely vyrůstat v ústavních zařízeních. Proto podporujeme rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči a posilujeme vazby dítěte v jeho přirozeném prostředí.

Co je naším cílem:

 • Dítě vyrůstající v rodině, kde je přijímáno, kde se cítí spokojeně a bezpečně a kde je vytvořeno podnětné prostředí pro jeho další rozvoj.
 • Dítě, které zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině.
 • Podporovat náhradní rodiče v jejich dovednostech a kompetencích tak, aby získané vědomosti vedly k oboustranně spokojeným vztahům.
 • Zjistit a posílit možnosti podpory dítěte v rodině i v jejím blízkém okolí.
 • Pokud je to v zájmu dítěte, posilujeme vzájemný vztah mezi dítětem umístěným v náhradní rodinné péči a jeho biologickou rodinou a osobami blízkými.
 • Šířit myšlenku potřebnosti náhradních rodičů mezi veřejnost

Pro koho tu jsme

 • Pro děti a mladistvé vyrůstající v náhradní rodině
 • Pro náhradní rodiče (přechodné i dlouhodobé pěstouny)
 • Pro zájemce o náhradní rodinnou péči
 • Pro každé dítě, které požádá o pomoc

Co nabízíme

 • Doprovázení rodiny. Klíčový (sociální) pracovník rodiny je s pěstouny i dětmi v kontaktu min. 1x za 2 měsíce, většinou prostřednictvím návštěvy domácnosti. Prioritou spolupráce je vždy posílení vztahu mezi dětmi a pěstouny. Pěstouni s pracovníkem plánují i způsob jejich vzdělávání, zajištění odlehčovací péče a kontakt s vlastní rodinou dítěte, pokud je v zájmu dítěte. 
 • Poradenství. Vpřípadě potřeby rodiny zprostředkuje klíčový pracovník rodině k řešení situace či problému sociální, psychologické, speciálně-pedagogické a event. právní poradenství. Může se jednat o jednorázovou konzultaci, či o opakovanou spolupráci se specialistou.
 • Vzdělávání probíhá prostřednictvím seminářů, přednášek a kurzů v rozsahu od několika hodin až po vícedenní akce (v rámci vzdělávacích akcí je zajištěn také program pro děti – děti tak mají možnost být v kontaktu s vrstevníky s podobným životním příběhem). Dále nabízíme vypůjčení odborné literatury (odkaz na Seznam knih). Pro pěstouny tímto způsobem vytváříme příležitosti naplnit povinných 24 hodin vzdělávání ročně. Naší snahou je, aby se vzdělávání stalo především příjemnou součástí našich setkávání. V rámci vzdělávání vytváříme prostor pro vzájemné sdílení problémů i předávání zkušeností. (odkaz na Vzdělávací plán a kalendář akcí pro děti).
 • Individuální spolupráci s odborníky. V případě potřeby specializovaný terapeut pomáhá rodině a dětem v ní řešit obtíže při navazování vztahu dítěte s pěstouny, prožité trauma dítěte, problémy spojené s nízkým sebevědomím dítěte, s krádežemi, útěky, lhaním, sebepoškozováním dítěte, atd. O terapii může požádat rodina sama, nebo ji může doporučit klíčový pracovník rodiny.
 • V rámci odlehčovací péče realizujeme pro děti v rámci vícedenních pobytů a jednodenních výletů program, který je vždy připraven s ohledem na potřeby zúčastněných dětí. Pro naplnění práva pěstounů na odpočinek poskytujeme pěstounům i finanční příspěvky na zajištění odlehčení (např. tábory). Pěstouni tak získají možnost odpočinout si, načerpat síly, věnovat se ostatním dětem v rodině, využít čas pro své vzdělávání, sami pro sebe. Pěstouni mají nárok na 14 dní odpočinku ročně. (odkaz na Vzdělávací plán a kalendář akcí pro děti)
 • Zprostředkování asistovaného kontaktu s biologickou rodinou a osobami blízkými v bezpečném prostředí

Naše zásady

 • Nejlepší zájem dítěte
  V první řadě vždy usilujeme o blaho dítěte. Respektujeme potřeby dětí, rodičů a náhradních rodičů a jejich právo se svobodně rozhodovat. Používáme metody práce, které umožňují dítěti vyjádřit vlastní názor a snažíme se je aktivně zapojit do rozhodování o sobě.
 • Podporujeme blízké okolí dítěte
  Především podporujeme rodinu jako celek. Tzn., že posilujeme vazby dítěte k pěstounům, rodičům, sourozencům a osobám blízkým v přirozeném prostředí.
 • Respekt a tolerance
  Garantujeme rovný přístup ke klientům bez ohledu na jejich původ, víru, pohlaví nebo sexuální orientaci.
 • Legalita a profesionalita
  Veškerá naše činnost je vykonávána v souladu s obecně závaznými právními předpisy, etickým kodexem Charity ČR a etickým kodexem sociálního pracovníka. Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své práce a pravidelně se dále vzdělávají ve specifických oblastech a moderních poznatcích z oblasti náhradní rodinné péče.