Horizont - sociální rehabilitace 

Pomáháme klientům na Královédvorsku k rozvoji schopností a dovedností potřebných k běžnému nezávislému a samostatnému bydlení. Služba je určena osobám ve věku od 18 let, kteří mají zájem aktivně svou situaci řešit. Cílem služby je klient, který v souvislosti s bydlením změnil své životní návyky, obnovil, udržel nebo dokázal použít vlastní zdroje nebo zdroje ve svém okolí. Jedná se o bezplatné ambulantní a terénní služby.

LogoHorizont_V1

Mgr. Kateřina Litošová (s. Dagmar)


Tel.: 604 813 448
3hEsb~dlVX~mYZhaa8quO1p
Legionářská 561, Dvůr Králové nad Labem 544 01
(levý boční vchod, přízemí)

 

Kontakt na další pracovníky sociální rehabilitace

Mgr. Ivana Krajčíková   
sociální pracovnice
Tel.: 734 392 035
E-mail: 4onxRWajWcps1~l7VX~mYZhaa8quO1p

Bc. Lenny Vencková
sociální pracovnice
Tel.: 735 747 575
E-mail: lenny.venckova@charitadk.cz


 

 

Provozní doba

  ambulance terén
Pondělí 9:00 – 12:00
(pro neobjednané klienty)
8:00 – 18:00
Úterý 9:00 – 12:00
(pouze domluvené schůzky)
8:00 – 18:00
Středa 9:00 – 12:00
(pro neobjednané klienty)
8:00 – 18:00
Čtvrtek 9:00 – 12:00
(pouze domluvené schůzky)
8:00 – 18:00
Pátek 9:00 – 12:00
(pouze domluvené schůzky)
8:00 – 18:00

 

 

Průvodce službou

Horizont průvodce

Garantovací nabídka

Požadavky dle zákona o sociálních službách na sociální službu

Oprávnění k poskytování služby (rozhodnutí o registraci)

Plnění povinností poskytovatele uvedených v § 88 (zahrnuje i dodržování standardů kvality sociálních služeb)

Místo poskytování služby

Legionářská 561, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

Terén – domácnost klientů, Královédvorsko 

Podmínky poskytování služby

Tak, aby byla zachována mlčenlivost o všech skutečnostech, které klient při poskytování služby pracovníků sdělí, mimo oznamovací povinnosti (zanedbávání, týrání či zneužívání dítěte, povinnost ohlásit či překazit trestný čin apod.).

Byly dodrženy stanovené písemné pracovní postupy pro poskytování základních činností.

Byly dodrženy standardy kvality sociálních služeb, požadavky zákona o sociálních službách a dalších relevantních právních norem.

Provozní doba

Ambulance:
po - 9:00 – 12:00
st - 9:00 – 12:00 

út, čt, pá – 9:00 – 12:00 jen domluvené schůzky

Terén:
po – pá 8:00 – 18:00 jen domluvené schůzky

Provozní doba může být výjimečně omezena v období vybírání dovolených, v době supervizí a školení týmu, během akcí (např. účast klientů na akci), v neplánovaných situacích (havarijní, nouzové) nebo tehdy, když není možné zajistit bezpečný průběh služby. Doba uzavírek nepřekračuje 10% plánované doby poskytování služby.  Všechny změny jsou předem vyvěšeny na webu a dveřích ambulance. Služba není poskytována ve státní svátky.

Kapacita služby

40h přímé práce týdně, cca:
 
Poradenství                                     800 min
Zprostředkování služeb        75 min
Nácviky                                 390 min
Kontaktní práce                  510 min
Aktivizační služby               480 min
Ostatní činnosti                    100min

Tzn. 40h přímé práce/ 20h nepřímé práce
Tzn. 70% přímé práce/ 30% nepřímé práce

Ideální vytíženost služby: 60% přímé práce/ 40% přímé práce
tzn.  35h přímé práce/ 25h nepřímé práce

Cena služby

Služba je poskytována bezplatně.

Pokud klient potřebuje doprovod pracovníkem na akci se vstupným nebo doprovod dopravním prostředkem nebo nácvik jízdy dopravním prostředkem, hradí si klient vlastní náklady sám.

Související dokumentace

Pracovní postupy k jednotlivým základním činnostem

Hodnocení služby

Záznamy ze služby – elektronická databáze Pepa

 

a) NÁCVIK DOVEDNOSTÍ PRO ZVLÁDÁNÍ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU, SOBĚSTAČNOSTI A DALŠÍCH ČINNOSTÍ VEDOUCÍCH K SOCIÁLNÍMU ZAČLEŇOVÁNÍ: 

 1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
 2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,
 3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
 4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
 5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu

Obsah úkonu

Pracovník doprovází klienta tak, aby byl klient schopen samostatně pečovat o domácnost - měl byt uklizený, dokázal zvládnout drobné technické práce, aby dokázal hospodařit, uměl se postarat o zvířata, o okolí bydliště.


Pracovník doprovází klienta, který se není schopen samostatně postarat o své záležitosti. Jedná se zejména o nácviky pravidelné osobní hygieny, péči o zdraví, pravidelné stravování, ošacení, pomoc při organizaci volného času, vedení k rozvoji svých dovedností, o nácviky získání a používání kompenzačních pomůcek.

Forma úkonu

Nácvik/ péče o domácnost

Nácvik/ péče o osobu

Cíl úkonu

Klient, který samostatně zvládá péči o domácnost
Klient, který se o sebe umí samostatně postarat

Časový rozsah

do 60 min

Četnost

max. 1x denně

Doba poskytování

v otvírací době

Místo poskytování

obvykle domácnost klienta, ale i ambulance

Pracovníci posk. úkon

především pracovníci v sociálních službách, dále sociální pracovníci

 

b) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:

 1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
 2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
 3. nácvik chování v různých společenských situacích,
 4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi

Obsah úkonu

Pracovník nacvičuje s klientem situace související se společenským prostředím. Jedná se např. o trénování cesty, chování v některých společenských situacích, trénování levného nákupu nebo využívání nějaké běžné instituce.


Pracovník doprovází klienta na místa, která jsou klientovi potřebná k jeho sociálnímu fungování, protože klient cestu nebo úkon bez doprovodu nezvládne nebo zvládne jen s obtížemi. Nejedná se o nácvik, ale jednorázovou akci.

Forma úkonu

Nácvik/ společenské prostředí

Doprovod

Cíl úkonu

Klient, který se orientuje ve svém sociálním prostředí

Klient, který se dostal na potřebné místo nebo zvládl obtížnou situaci

Časový rozsah

do 60 min

Četnost

max. 1x denně

Doba poskytování

v otvírací době

Místo poskytování

terén

Pracovníci posk. úkon

především pracovníci v sociálních službách, dále sociální pracovníci

c) VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI:

 1.  upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Obsah úkonu

Aktivizační činnosti umožňují klientům získat sebedůvěru, ocenění, obdržení zpětné vazby, sounáležitost se společenstvím jiných osob. Prostřednictvím navržených aktivit volnočasového, vzdělávacího i pracovního charakteru se klienti mohou v těchto oblastech rozvíjet a omezit tak své rizikové chování nebo tak řešit ztrátu zájmu o aktivní život.


Neformální rozhovor na nezávažné téma, vzájemné předání informací, společenský rozhovor, revize individuálního plánu apod. Kontaktní práce není poradenská činnost, ale může jí předcházet.

Forma úkonu

Aktivizační činnosti

Kontaktní práce

Cíl úkonu

Klient, který obdržel zpětnou vazbu na svou osobu, rozvinul nějakou svou dovednost nebo klient, který dal přednost společenství či aktivitě před pasivním nebo sebedestruktivním trávením volného času (klientem vnímaným jako nepříjemný).
Klient, který má s pracovníkem vybudovaný vztah, klient, který obdržel informace.

Časový rozsah

Aktivizační činnosti do 120 min

Kontaktní práce do 30 min

Četnost

Aktivizační činnosti max. 1x denně

Kontaktní práce max. 5x denně

Doba poskytování

v otvírací době

Místo poskytování

ambulance, terén

Pracovníci posk. úkon

především pracovníci v sociálních službách, dále sociální pracovníci

d) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ:

 1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 2. informační servis a zprostředkovávání služeb,

Obsah úkonu

Prostřednictvím poradenského rozhovoru pracovník klienta podporuje, informuje a doprovází v jeho náročné životní situaci, vede klienta k tomu, aby byl samostatný, informovaný, uměl předvídat rizikové situace, poučit se z historie, dobře se rozhodovat, aktivně přistupovat k řešení problému. Dává klientovi zpětnou vazbu na jeho jednání.

Pracovník doprovází klienta při jednání se třetí osobou nebo s ní jedná sám, vždy však ve prospěch klienta. Klient se naučí využívat k řešení své situace další osoby nebo s těmito osobami sám jednat.

Klient se díky předání nějakého užitečného kontaktu pracovníkem naučí využívat nových kontaktů (institucí, služeb, osob) k řešení jeho situace.

Forma úkonu

Poradenství
Jednání s dalšími osobami
Zprostředkování kontaktu

Cíl úkonu

Klient, který získal potřebné informace a použil je v praxi
Klient, který za pomoci další osoby (osob) vyřešil nějakou situaci

Klient, který se dozvěděl o kontaktech, které mu pomohou k řešení jeho situace

Časový rozsah

Poradenství - do 60 min
Jednání s dalšími osobami- do 60 min
Zprostředkování kontaktu- do 5 min

Četnost

Poradenství - max. 2x denně
Jednání s dalšími osobami - kratší komunikace s další osobou max. 5x denně, schůzka max. 1x denně
Zprostředkování kontaktu - max. 5x denně

Doba poskytování

v otvírací době

Místo poskytování

ambulance, terén

Pracovníci posk. úkon

především sociální pracovníci, dále pracovníci v sociálních službách

 

 

NAŠE DALŠÍ SLUŽBY

Nahoru  ¦  Zpět na úvodní stranu

Gotický znak města

Na provoz této služby přispívá Město Dvůr Králové nad Labem