Střelka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Doprovázíme a podporujeme děti a mládež ve věku 6-20 let z Královédvorska, kterým je třeba pomoci, protože jejich život ovlivňují nepříznivé podmínky a rizikové prostředí. Cílem je, aby se uměli orientovat ve své situaci, minimalizovali sociální a zdravotní rizika a zlepšili předpoklady pro jejich kvalitní život.

LogoStřelka_V1

Mgr. Kateřina Litošová (s. Dagmar)

Kontakt na další pracovníky Střelky

Kristýna Uveričová
pro terén a o-line prostor
6kvC-id7TnIo877gc8m%C1.7~bGkU929g

Mgr. Zdeňka Šmíd Hejná
pro terén
g_rx1Z2%0cAkQOQ938Es-Z8cT-M

Bc. Jana Spišaková Vébrová
pro klub
58AkOf98~hIkQOQ938Es-Z8cT-M

Bc. Sára Anne Šimonová
pro klub
%8EkOc~e-gBFRYUSYanBZd5-65pJ

Kontakt na terénní pracovníky: 
PO – PÁ 15:00 – 18:00 
+420 603 383 703

On-line prostor:
FB:Klub Střelka           
IG: nzdmstrelka

Pointy pro setkání v terénu:

1. Oblast u pošty – před školou
2. Park Schulzovy sady – u altánu
3. Autobusové nádraží – u odjezdové tabule
4. Prostor za Kauflandem - parkoviště
5. Most přes Labe u Tesca 
6. Prostor u Penny marketu – u vchodu do Pepca
7. Park Na Berlínku 
8. Skate park 
9. Parčík u gymnázia 
10. Roh náměstí – u ČSOB

run-1321278_1920


PRÁZDNINY SE STŘELKOU 1_page-0001

Všechny mimořádné akce jsou vždy včas vyvěšené na nástěnce před klubovnou i na chodbě a na webu. 
Naleznete nás také na Facebooku.

 

 
3,1 Průvodce službou 1 NZDM Střelka A5 - kopie1

Chceš o nás vědět víc?

Máme pro tebe připraveného průvodce, který nás představí.

Zajímavé odkazy

Garantovaná nabídka NZDM

Požadavky dle zákona o sociálních službách na sociální službu

-        Oprávnění k poskytování služby (rozhodnutí o registraci)

-        Plnění povinností poskytovatele uvedených v § 88 (zahrnuje i dodržování standardů kvality sociálních služeb)

Místo poskytování služby

-        Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem; terén Královédvorska

Podmínky poskytování služby

-        Tak, aby byla zachována mlčenlivost o všech skutečnostech, které klient při poskytování služby pracovníků sdělí, mimo oznamovací povinnosti (zanedbávání, týrání či zneužívání dítěte, povinnost ohlásit či překazit trestný čin apod.).

-        Byly dodrženy stanovené písemné pracovní postupy pro poskytování základních činností.

-        Byly dodrženy standardy kvality sociálních služeb, požadavky zákona o sociálních službách a dalších relevantních právních norem.

Provozní doba

-        Dvůr Králové: PO 14: 00 – 17:00, ÚT 14:00 – 18:00, ČT 14:00 – 18:00,
                                PÁ 14:00 – 17:00

-        Otvírací doba může být výjimečně změněna nebo omezena v období prázdnin, během akcí, jako je např. návštěva některého návazného zařízení, přespávání v klubu, výjezdu mimo klub, v neplánovaných situacích jako jsou nouzové a havarijní situace, nebo tehdy, když není možné zajistit službu pro nedostatek personálu (školení, nemoc, charitní schůze, …). Alternativy uzavírky mohou být: přesun otvírací doby v rámci dne, omezení služeb na rozhovory, uzavření některé místnosti, uzavření celého klubu, zvláště v prvních dvou týdnech letních prázdnin. Doba uzavírek nepřekračuje 10% plánované doby poskytování služby.  Všechny změny jsou předem vyvěšeny na webu NZDM, nástěnkách a Fb. Služba není poskytována ve státní svátky a na Zelený čtvrtek.

Kapacita služby

-        Ambulantní forma – 25

-        Terénnní forma - 10

Cena služby

-        Služba je poskytována bezplatně

Související dokumentace

-        Metodiky k jednotlivým základním činnostem

-        Denní záznamy poskytování služby

a) VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI:

 1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

Popis úkonu

Neorganizované volnočasové aktivity klientů

Požadavky klientů na službu

Cílem je klient, který se naučil využít dostupné prostředky k organizaci vlastního volného času.

Rozsah poskytování

do 60 minut

Doba poskytování

Otvírací doba klubu

Místo poskytování

Klubovny, terén

Pracovníci posk. úkon

Zejména pracovníci v sociálních službách a dále sociální pracovníci

Obsah úkonu
(dle  metodik ZČ)

Sport, společenské hry, hudební nástroje, tvořivé činnosti, poslech hudby, tanec, …

Forma úkonu

Vlastní aktivity

Způsob úkonu

Na základě sjednaného individuálního plánu

2. pracovně výchovná činnost s dětmi

Popis úkonu

Jedná se o činnosti pracovně výchovného charakteru

Požadavky klientů na službu

Cílem pracovních činností je klient, který zvýšil nebo rozšířil své pracovních dovedností, objevil svůj talent, vytvořil si pozitivní vztahu k některým činnostem, a také klient, který využil činností k úvaze nad svým budoucím povoláním.

Rozsah poskytování

do 60 minut

Doba poskytování

Otvírací doba klubu

Místo poskytování

Klubovny, terén

Pracovníci posk. úkon

Zejména pracovníci v sociálních službách a dále sociální pracovníci

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Pomoc na zahrádce, péče o zvířata, technické práce, žehlení, šití, pečení, úklid, ...

Forma úkonu

Pracovně výchovné činnosti

Způsob úkonu

Na základě sjednaného individuálního plánu

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Popis úkonu

Organizované setkávání pracovníků s klienty na preventivní a vzdělávací témata. Vlastní aktivity klientů. Skupinové aktivity. 

Požadavky klientů na službu

Cílem je poskytnout klientům zajímavou a přístupnou formou informace o tématech, která je mohou zajímat a být jim užitečná, naučit klienty řešit obtížné situace.

Rozsah poskytování

do 60 minut

Doba poskytování

Otvírací doba klubu

Místo poskytování

Klubovny

Pracovníci posk. úkon

Zejména pracovníci v sociálních službách
a dále sociální pracovníci

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

hry, besedy, diskuse, workshopy, testy, výtvarné aktivity, videa,   práce s časopisy, knihami, počítačem, trénování zpěvu, trénování na hudební nástroje, organizace programů – diskotéka, tvořivý program, koncert, oslava narozenin, …     

Forma úkonu

Prográmky

Vlastní aktivity

Způsob úkonu

Na základě sjednaného individuálního plánu

4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

Popis úkonu

Činnosti, které pomohou klientovi úspěšně zvládnout školní docházku, ev. přípravu na zaměstnání.

Požadavky klientů na službu

Hlavním cílem není zlepšení školního prospěchu, obsah učiva, správnost vypracovaných úkolů, ale spíše zavedení a upevnění návyků vedoucích k úspěšnému zvládnutí školní docházky tzn. pravidelná a důsledná příprava do školy, nošení pomůcek, školní docházka, komunikace žáka s učitelem apod.

Rozsah poskytování

do 60 minut

Doba poskytování

Otvírací doba klubu

Místo poskytování

Klubovny

Pracovníci poskyt. úkon

Zejména pracovníci v sociálních službách a dále sociální pracovníci

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Příprava na výuku

Forma úkonu

Pomoc se školou

Způsob úkonu

Na základě sjednaného individuálního plánu

 

b) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:

Popis úkonu

Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí.

Požadavky klientů na službu

Cílem činnosti je klient, který se dokáže orientovat a chovat dle etikety v běžných společenských situacích, a který dokáže kontaktovat a využívat jemu potřebnou veřejnou službu. Nácviky umožňující lepší orientaci ve vztazích a situacích odehrávajících se ve společenském prostředí a orientaci v běžných institucích. Klient se naučí pohybovat v běžných institucích, používat běžné prostředky komunikace, vystupovat na veřejnosti, komunikovat s veřejností.

Rozsah poskytování

do 120 minut

Doba poskytování

Otvírací doba klubu

Místo poskytování

Klubovny, terén

Pracovníci poskyt. úkon

Zejména pracovníci v sociálních službách a dále sociální pracovníci

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Nácvik chování na poště, u lékaře, ve škole - dny ot. dveří,
v bance, obchodě; návštěva DDM, skauta, sokola, divadla, výstavy, koncertu, využití nabídky akcí jiných organizací, jízda autobusem, výlet, akce klubu pro veřejnost, vyjednávání s institucemi, zprostředkování kontaktů.

Forma úkonu

Nácvik ve spol. prostředí

Akce

Způsob úkonu

Zejména nácviky v terénu, ale i akce klubu

 

c) SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI:

Popis úkonu

Jedná se o socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Požadavky klientů na službu

Cílem je klient, který se prostřednictvím skupinové hry dozvěděl něco užitečného o sobě, klient, který se cítí v klubu dobře, dokáže komunikovat na běžné úrovni, dokáže udržet konverzaci, klient, který dokáže předejít konfliktním situacím nebo je dokáže řešit efektivněji než doteď.

Rozsah poskytování

Do 60 min.

Doba poskytování

Otvírací doba klubu

Místo poskytování

Klubovny, terén

Pracovníci poskyt. úkon

Zejména sociální pracovníci a dále pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Poradenský rozhovor na klientovo téma, řešení hádky, přestupků proti pravidlům, …

Forma úkonu

Řešení situací na klubu

Skupinové aktivity

Kontaktní práce

Způsob úkonu

Zejména individuální rozhovory na základě sjednaného plánu. Využívání situací, které přirozené vznikají na klubu.

 

d) POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ:

1. Podpora při vyřizování běžných záležitostí (např. doprovázení na úřad, poštu nebo policii)

Popis úkonu

Podpora při zařizování osobních záležitostí

Požadavky klientů na službu

Cílem je klient, který vyřídil své osobní záležitosti a potřeboval k tomu další osoby nebo instituce, klient, který se umí pohybovat samostatně informovaný klient, který umí využít nějaký užitečný kontakt klient, který učinil nějakou změnu ve svém životě na základě rozhovorů+ dále informovaný klient

Rozsah poskytování

Do 60 minut

Doba poskytování

Otvírací doba klubu

Místo poskytování

Klubovny, terén

Pracovníci poskyt. úkon

Zejména sociální pracovníci a dále pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Kontakt se zaměstnavatelem, ředitelem školy, učitelem, úředníkem, občasnou nebo rodinnou poradnou, lékařem, jiným specialistou, případová konference, konzultace s pracovníkem, doprovod.

Forma úkonu

Jednání s dalšími osobami

Doprovod

Zprostředkování kontaktu

Poradenství

Způsob úkonu

Zejména individuální rozhovory a doprovody na základě sjednaného plánu.

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Popis úkonu

Činnosti, které vedou k tomu, aby klient navazoval a udržoval bezkonfliktní vztahy se svou rodinou a nejbližšími osobami.

Požadavky klientů na službu

Klient se naučí lépe zvládat své vztahy  

Rozsah poskytování

Do 60 minut

Doba poskytování

Otvírací doba klubu

Místo poskytování

Klubovny

Pracovníci poskyt.úkon

Zejména sociální pracovníci a dále pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Rodinné případové setkání, kontakt pracovníka s partnery, rodiči, sourozenci klienta, preventivní programy na téma rodinných vztahů, kontakt na spolupracující zařízení, poradenství 

Forma úkonu

Poradenství

Kontaktní práce

Jednání s dalšími osobami

Zprostředkování kontaktu

Způsob úkonu

Na základě sjednaného individuálního plánu

 

Povinně zveřejňované informace

Typ služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel
Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Kraj
Královéhradecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Mgr. Kateřina Litošová

Registrační číslo služby
8102124

Rejstřík MPSV
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=931cf40183bd3c39&SUBSESSION_ID=1576503418198_2

Poslání a cíle
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka při Farní charitě Dvůr Králové nad Labem je určeno dětem a mládeži ve věku 6 - 20 let ze Dvora Králové a okolí, kteří jsou ohroženi způsobem svého života a jsou ochotni svou situaci aktivně řešit. Cílem služby je předcházení nebo snížení sociálních a zdravotních rizik, a to radou, podporou a doprovázením v každodenních i náročných životních situacích. Služba může být poskytována anonymně a je bezplatná.

Cílové skupiny
děti a mládež od 6 do 20 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Naše další služby

Nahoru  ¦  Zpět na úvodní stranu

Gotický znak města

Na provoz této služby přispívá Město Dvůr Králové nad Labem