Farní charita Dvůr Králové nad Labem 
má akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení
a bylo jí přiděleno identifikační číslo AO-020-2018.

Co to znamená?

Můžeme poskytovat služby spojené s oddlužením, zejména zpracovávat návrhy na oddlužení a podávat je ke krajskému soudu.

Kdo může požádat o oddlužení?

 • jednotlivec
 • manželé, kteří mají společné dluhy

Co se dozvíte u nás na konzultaci a jak práce na návrhu probíhá?

 • jaké podklady si máte zajistit
 • společně zkompletujeme potřebné podklady
 • ve spolupráci sepíšeme návrh na oddlužení
 • zpracovaný návrh potom elektronicky podáme na soudu

Kolik mě to bude stát?

 • naše služba je pro klienty bezplatná
 • zaplatíte při vyřizování ověřených podpisů, výpisů a konverze dokumentů

Jak dlouho trvá celé zpracování návrhu na oddlužení?

 • záleží na tom, kdy přinesete potřebné doklady, abychom mohli vše zkompletovat
 • předpokládáme 2-3 schůzky v poradně
 • kompletně zpracujeme a odešleme návrh do 14 dnů od poslední schůzky

V čem je výhoda oddlužení?

 • již nenarůstá příslušenství dluhu
 • po úspěšném ukončení celého procesu oddlužení můžete být soudem osvobozeni od úhrady zbytku dluhů
 • celým procesem oddlužení vás provází insolvenční správce, který rozděluje splátky věřitelům, a na kterého se v případě nejasností a problémů můžete obrátit

Jak dlouho trvá celý proces oddlužení?

 • oddlužení trvá 5 let, tedy 60 měsíců
 • existují výjimky:
  • pokud jste starobním důchodcem (starobní důchodkyní) již v okamžiku podání návrhu tak 3 roky, tedy 36 měsíců
  • pokud máte, či v průběhu 3 let budete mít přiznán invalidní důchod II. nebo III. stupně i vás se týká doba trvání na 3 roky, tedy 36 měsíců
  • pokud během 36 měsíců uhradíte 60% výše dluhu, můžete i vy skončit po 36 měsíci

Jaká je výše splátek?

Co  je to minimální splátka pro vstup do oddlužení?

 • zákonem je určena minimální splátka pro vstup do oddlužení, tj. dvojnásobek odměny IS a poplatky za přezkum pohledávek, nejméně tedy 2.200 Kč měsíčně pro jednotlivce.
 • pokud platíte výživné, případně dlužíte na výživném je minimální splátka pro vstup do oddlužení vyšší

Už jsem měl oddlužení a byl jsem osvobozen od úhrady zbytku dluhů, mohu podat nový návrh?

 • ano, ale až po 10 ti letech
 • pokud byste podal nový návrh dříve než po 10 ti letech od pravomocného rozhodnutí o přiznání osvobození od placení zbytku dluhů, insolvenční soud váš návrh zamítne.

Jaké povinnosti budu mít v době oddlužení?

Mezi Vaše povinnosti (dle ust. § 392 odst.1, písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon) v rámci oddlužení patří především:

 • poskytnout pravdivé údaje potřebné pro sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení 
 • v oddlužení řádně platit pohledávky svých věřitelů, že vynaložit veškeré úsilí, které po Vás lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení, :
  • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že jste nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat;
  • nesmíte rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
 • že budete plnit všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, a z rozhodnutí o schválení oddlužení a že budete přiznávat veškeré své příjmy v plné výši, například:
  • hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který jste neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek,
  • stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře;
  • za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy,
 • informovat insolvenční soud a insolvenčního správce o všech okolnostech, které mohou mít vliv na insolvenční řízení, a to po celou jeho dobu především:
  • bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,
  • vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání; insolvenční soud může v usnesení o schválení oddlužení stanovit i to, že přehled příjmů bude dlužník předkládat,
 • spolupracovat s insolvenčním soudem a insolvenčním správcem po celou dobu insolvenčního řízení především:
  • nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,
  • neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
  • nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit,
  • vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.

Informativní video:   Vyhněte se oddlužovacím šmejdům!

Odbor insolvenční a soudních znalců vytvořil informativní video, jehož cílem je přiblížit veřejnosti proces vstupu do oddlužení a zároveň varovat případné zájemce před praktikami tzv. „oddlužovacích šmejdů“ (více ve videu).
Video je rovněž trvale dostupné na adrese https://insolvence.justice.cz/.