podpora peč

V Osobní asistenci ∙ Domácí péči pomáháme lidem od tří let věku se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního znevýhodnění a seniorům. Podporujeme je v běžných denních činnostech a aktivitách jejich života, které si nemohou plně zajistit sami ani za pomoci okolí. Cílem služby je umožnit klientovi, aby mohl zůstávat v domácím prostředí, zapojovat se do běžného života s ohledem ke svému zdravotnímu stavu a věku. Službu poskytujeme v domácnostech, ve školských zařízeních a všude tam, kde nás lidé potřebují.

LogoOA_V1

Mgr. Renáta Pospíšilová


Tel.: 734 792 806
WlvC-3d907c-T65j4mnn1W7r
Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem 544 01

Sídlo kanceláře najdete v prvním patře budovy bývalé školky.

Další kontakty

Sociální pracovnice:
Martina Mazáčová, DiS.
Tel: 703 855 725     
WlvC-3d905BkQOQ938Es-Z8cT-M

hands-736244_960_720

Co děláme, s čím pomáháme

 • v osobní asistenci účinně pomáháme dětem, dospělým a seniorům, kteří ve svém obvyklém prostředí potřebují pomoc a podporu další osoby
 • pomůžeme vám zvládnout běžný den - pomůžeme vám se obléknout, připravit jídlo a pití, najíst se, omýt se, pomůžeme s údržbou domácnosti a osobních věcí
 • doprovodíme vás k lékaři, do společnosti nebo jen na procházce, dojdeme na úřad nebo na nákup.
 • pomůžeme vám ve škole, školce, v zaměstnání, podpoříme vás v upevňování tělesných a rozumových dovednostech
 • podporujeme pečující rodiny
 • pomůžeme najít řešení právě pro vás - poskytneme radu a kontakty pro zvládání nových životních situací, které přináší zdravotní omezení

Jak si nás objednat

 • kontaktujte nás ve všední dny - osobně, písemně nebo telefonicky; kontakty jsou uvedeny níže na této stránce
 • my přijedeme až za vámi domů
 • domluvíme se, s čím a jak potřebujete pomoc, v jakém čase a jak často
 • dojednáme společně plán, podle kterého služba bude vykonávána. Plán se v průběhu času ve spolupráci s klienty aktualizuje, aby služba byla pro vás co nejlepší
 • sepíšeme spolu smlouvu

Služby osobní asistence poskytujeme celý rok, 24 hodin denně.

Více informací najdete v příručce

Příručka ke stažení - formát pdf

- v souboru také naleznete informace, jak se řeší stížnosti na poskytovanou službu

Pomáháme pečujícím

 • Podporujeme pečující prostřednictvím poskytnutí rady a kontaktů, doprovázení a zorientování se v možnostech nabídek pomoci.
 • Nabízíme společné setkávání pečujících na zajímavých seminářích.
 • Začínajícím pečujícím předvedeme, naučíme praktické dovednosti při péči. To vše zdrama.

Úhrada služby

Jedná se o službu, která je částečně hrazena uživatelem.

Spoluúčast na úhradě za poskytovanou službu je na jednu hodinu  skutečně spotřebovaného času

Cena sociální služby osobní asistence se stanovuje na 135 Kč/hod.

Ceník je platný od 1. 7. 2022Jednání se zájemcem o službu, Podávání stížností

Sociální pracovník informuje zájemce (nebo lidi spolupodílejí se na péči o jeho osobu) o možnostech pomoci, zprostředkovává informace, které směřují k řešení nepříznivé sociální situace.

Postup při jednání se zájemcem o službu:

1.      Zájemce kontaktuje soc. pracovníka služby Osobní asistence • Domácí péče a domluví
         se na společném jednání, které probíhá většinou v domácnosti zájemce

2.       Vyjednávání o službě:

 • sdělení požadavků zájemce
 • předání informací o možnostech ze strany služby Osobní asistence • Domácí péče, informování zájemce o všem, co by měl vědět před uzavřením smlouvy o poskytování služby

3.      Zjišťování nepříznivé sociální situace:

 • Pokud se zájemce rozhodne využít služby Osobní asistence • Domácí péče a je cílovou skupinou služby Domácí péče Osobní asistence, sociální pracovník vypracuje na základě šetření záznam z jednání zájemce o službu osobní asistence, který slouží k sepsání smlouvy. Šetření je prováděno sociálním pracovníkem většinou na místě poskytování služby v přímém kontaktu se zájemcem o službu.
 • Od zájemce se zjišťuje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, co si od služby přeje, zda je služba pro zájemce potřebná a v jaké konkrétní formě, průběhu a rozsahu poskytovaných služeb.
 • V případě plné kapacity je žádost zařazena do evidence žadatelů o službu, po uvolnění kapacity je zájemce kontaktován a služba mu je nabídnuta. Následně se znovu vyjednává o službě.

 

Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby

Dojde-li ke shodě mezi zájemcem a poskytovatelem služby Osobní asistence • Domácí péče je vypracována písemná smlouva o poskytování služby osobní asistence na základě záznamu z jednání zájemce o službu.

Před podpisem smlouvy jsou zájemci zopakovány skutečnosti, které smlouva obsahuje. Jestliže zájemce náležitostem smlouvy rozumí a s obsahem souhlasí, smlouvu je možné podepsat.

Smlouvu za poskytovatele podepisuje vedoucí služby Osobní asistence • Domácí péče. Smlouvu za uživatele podepisuje sám uživatel, v případě nezletilosti či jiné překážky je podepsána zástupcem stanoveným dle platné legislativy ČR.

 

Stížnosti

Stížnost je možné podat ústně (osobně nebo telefonicky), písemně (doručovací službou nebo osobně je možné vhodit do označené poštovní schránky organizace), elektronicky, anonymně.

Kontaktní údaje:

telefon vedoucí služby 734 792 806, vedoucí sociálních služeb 736 501 521, ředitelka 734 435 102

Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

email: asistence@charitadk.cz

Stížnost může podat uživatel a kdokoliv, jenž důvod ke stížnosti zjistil. Stěžovatel si může zvolit zástupce (blízkou osobu) nebo tlumočníka pro vyřízení stížnosti.

Poskytovatel reaguje na každou stížnost, která mu byla doručena (i na anonymí). Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 dní od převzetí.

Každý zaměstnanec organizace je povinen přijmout stížnost, kterou předá vedoucímu služby.

O způsobu přijímání a vyřizování stížností jsou vedeny písemné záznamy. Veškeré odpovědi na stížnosti jsou zasílány v písemné podobě zpět stěžovateli. Pokud stěžovatel není znám, jeho stížnost je zaevidována, prošetřena a výsledek se je uveřejněn na informační tabuli před kanceláří osobní asistence. Stížnosti jsou analyzovány na pravidelných poradách pracovního týmu. Za evidenci stížností je odpovědný vedoucí pracovník služby nebo osoba, kterou tím pověří.

V případě stížnosti na sociální pracovnici/vedoucí služby je možné se obrátit na vedoucí sociálních služeb nebo na ředitelku Farní charity Dvůr Králové n. L. (adresa: Rooseveltova 315). V případě nespokojenosti se dále stěžovatel může odvolat k řediteli Diecézní charity Hradec Králové, Velké nám. 37, 500 02, případně Veřejné ochránkyně práv,Údolní 39, Brno, 602 00 (+420) 542 542 888

Garantovaná nabídka

Základní popis garantované nabídky: 

Požadavky dle zákona o sociálních službách na sociální službu

-       Oprávnění k poskytování služby (rozhodnutí o registraci)

-       Plnění povinností poskytovatele uvedených v § 88 (zahrnuje i dodržování standardů kvality sociálních služeb)

Místo poskytování služby

-       V terénu, dle smlouvy s klientem

-       Např. v domácím prostředí, ve škole

Podmínky poskytování služby

-       Tak, aby byla zachována mlčenlivost o všech skutečnostech, které uživatel při poskytování služby pracovníků sdělí, mimo povinnosti ohlásit či překazit trestný čin

-       Byly dodrženy stanovené písemné pracovní postupy pro poskytování  ZČ

-       Byly dodrženy standardy kvality sociálních služeb, požadavky zákona o sociálních službách a dalších relevantních právních norem

Cena služby

-       Dle platného ceníku, uvedeného na webových stránkách

Související dokumentace

-       Pracovní postupy k jednotlivým ZČ

-       Stížnosti

-       Zjišťování spokojenosti klientů, uživatelů

-       Výkaz poskytnutých služeb: Týdenní výkaz, Záznam o poskytnutí OA

-       Denní záznamy od klientů

-       Výstupy a opatření ze zjišťování spokojenosti uživatelů

 

Garantovaná nabídka základních činností/úkonů:

a) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajistit pomoc a podporu při podávání jídla a pití uživatelům, kteří nejsou z nějakého důvodu schopni samostatné  sebeobsluhy v tomto směru. Obsahuje všechny činnosti spojené s podáváním jídla a pití. Je dbáno především na důstojné, citlivé a respektující chování pracovníků a na dodržování hygienických požadavků. Jednání  vede k rozvoji či udržení dosavadních schopností.

Zahrnuje také: používání kompenzačních pomůcek při stravování

Požadavky uživatelů na službu

Uživatel se nají a napije civilizovaným a důstojným způsobem dle běžných společenských zvyklostí

Rozsah poskytování

Zpravidla do 30 min při každém jídle

Vždy s přihlédnutím na osobní tempo uživatele

Doba poskytování

Každý den v obvyklou denní dobu

Místo poskytování

V domácnosti, ve škole, dle smlouvy s uživateli

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách – osobní asistenti

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Úprava jídla – nakrájení, mixování, pomoc při použití speciálních pomůcek, krmení, příprava nápoje, nalití nápoje, donesení nápoje uživateli, přidržení nápoje, pomoc při použití speciálních pomůcek, podávání nápoje brčkem a nebo lžičkou, nandání jídla na talíř, přinesení jídla apod.

Forma úkonu

Osobně

Způsob úkonu

Dle sjednané smlouvy o poskytování služby OA

Tzn. v individuálně dohodnutou dobu, dohodnutá míra podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst.2 ZSS

 b) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajistit pomoc a podporu při oblékání a svlékání uživatelům, kteří nejsou z nějakého důvodu schopni samostatné sebeobsluhy v tomto směru. Je dbáno především na důstojné, citlivé a respektující chování pracovníků a na dodržování hygienických požadavků. Jednání vede k rozvoji či udržení dosavadních schopností.

Zahrnuje také: používání kompenzačních pomůcek při převlékání

Požadavky uživatelů na službu

Uživatel se oblékne a svlékne civilizovaným a důstojným způsobem dle běžných společenských zvyklostí

Rozsah poskytování

Zpravidla do 30 min při každém převlékání

Vždy s přihlédnutím na osobní tempo uživatele

Doba poskytování

Každý den v obvyklou denní dobu s ohledem na potřeby uživatele

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Pomoc při oblékání, svlékání a ukládání oděvu, nachystání oděvu, přidržení oděvu při oblékání, zapínání a rozepínání knoflíků, háčků a zipů, obouvání a zavazování obuvi, nasazování a upínání protéz, kýlních pásů, péče o brýle, o umělé zuby

Forma úkonu

Osobně

Způsob úkonu

Dle sjednané smlouvy o poskytování služby OA

Tzn. v individuálně dohodnutou dobu, dohodnutá míra podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst.2 ZSS

 

c) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajistit pomoc a podporu při prostorové orientaci a samostatném pohybu doma a venku uživatelům, kteří nejsou z nějakého důvodu schopni samostatné sebeobsluhy v tomto směru. Je dbáno především na důstojné, citlivé a respektující chování pracovníků, které vede k rozvoji či udržení dosavadních schopností.

Zahrnuje také: používání kompenzačních pomůcek při pohybu

Požadavky uživatelů na službu

Uživatel se pohybuje civilizovaným a důstojným způsobem dle běžných společenských zvyklostí

Rozsah poskytování

Dle sjednaného rozsahu

Vždy s přihlédnutím na osobní tempo a potřeby uživatele.

Doba poskytování

Každý den v obvyklou denní dobu s ohledem na potřeby uživatele

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Přímý doprovod uživatele (uživatel se pracovníka drží), nepřímý (pracovník dohlíží na uživatele), dohled asistenta na samostatný pohyb uživatele v domácnosti, v institucích, pobytu venku, procházkách po městě i v přírodě

Forma úkonu

Osobně

Způsob úkonu

Dle sjednané smlouvy o poskytování služby OA

Tzn. v individuálně dohodnutou dobu, dohodnutá míra podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst.2 ZSS

 

 d) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajistit pomoc a podporu při přesunech na lůžko nebo vozík uživatelům, kteří nejsou z nějakého důvodu schopni samostatné sebeobsluhy v tomto směru. Je dbáno především na důstojné, citlivé a respektující chování pracovníků, které vede k rozvoji či udržení dosavadních schopností.

Zahrnuje také: používání kompenzačních pomůcek při pohybu

Požadavky uživatelů na službu

Uživatel se přemístí důstojným způsobem dle běžných společenských zvyklostí

Rozsah poskytování

Zpravidla do 1 h denně

Vždy s přihlédnutím na osobní tempo a potřeby uživatele.

Doba poskytování

Každý den v obvyklou denní dobu s ohledem na potřeby uživatele

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Fyzická pomoc asistenta či asistentů při přesunu např. z vozíku na židli a zpět, z vozidla a do vozidla, ukládání na matrace, změny polohy – pomoc při posazování, vstávání, polohování

Forma úkonu

Osobně

Způsob úkonu

Dle sjednané smlouvy o poskytování služby OA

Tzn. v individuálně dohodnutou dobu, dohodnutá míra podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst.2 ZSS

 

e) Pomoc při úkonech osobní hygieny

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajistit pomoc a podporu při činnostech osobní hygieny uživatelům, kteří nejsou z nějakého důvodu schopni samostatné sebeobsluhy v tomto směru. Je dbáno především na důstojné, citlivé a respektující chování pracovníků, které vede k rozvoji či udržení dosavadních schopností.

Zahrnuje také: používání kompenzačních pomůcek

Požadavky uživatelů na službu

Uživatel vykoná osobní hygienu důstojným způsobem dle běžných společenských zvyklostí

Požadavky na osobní hygienu pracovníků

Pracovníci dbají na ochranu svého zdraví, používají jednorázové gumové rukavice

Rozsah poskytování

Zpravidla 1,5 h denně

Vždy s přihlédnutím na osobní tempo a potřeby uživatele.

Doba poskytování

Každý den v obvyklou denní dobu s ohledem na potřeby uživatele

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Pomoc při běžné denní hygieně – pomoc při mytí rukou, obličeje, podání hygienických prostředků, ručníků, pomoc při udržování celkové čistoty, sprchování, koupání, čištění zubů, holení

Forma úkonu

Osobně

Způsob úkonu

Dle sjednané smlouvy o poskytování služby OA

Tzn. v individuálně dohodnutou dobu, dohodnutá míra podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst.2 ZSS

 

f) Pomoc při využití WC

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajistit pomoc a podporu při činnostech osobní hygieny uživatelům, kteří nejsou z nějakého důvodu schopni samostatné sebeobsluhy v tomto směru. Je dbáno především na důstojné, citlivé a respektující chování pracovníků, které vede k rozvoji či udržení dosavadních schopností.

Zahrnuje také: používání kompenzačních pomůcek

Požadavky uživatelů na službu

Uživatel využívá WC důstojným způsobem dle běžných společenských zvyklostí

Požadavky na osobní hygienu pracovníků

Pracovníci dbají na ochranu svého zdraví, používají jednorázové gumové rukavice

Rozsah poskytování

Zpravidla do 1 h denně

Vždy s přihlédnutím na osobní tempo a potřeby uživatele.

Doba poskytování

Každý den v obvyklou denní dobu s ohledem na potřeby uživatele

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Pomoc při svlékání a oblékání před a po použití toalety, přesun na toaletu, pomoc při použití toalety, výměna plenkových kalhotek a vložných plen, pomoc při očištění po použití toalety, speciální péče (např. péče o kůži speciálním čistícím hygienickým prostředkem, výměna kolostomického sáčku), mytí rukou po použití toalety

Forma úkonu

Osobně

Způsob úkonu

Dle sjednané smlouvy o poskytování služby OA

Tzn. v individuálně dohodnutou dobu, dohodnutá míra podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst.2 ZSS

 

g) Pomoc při přípravě jídla a pití

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajistit pomoc a podporu při přípravě jídla pití uživatelům, kteří nejsou z nějakého důvodu schopni samostatné sebeobsluhy v tomto směru. Je dbáno především na důstojné, citlivé a respektující chování pracovníků, které vede k rozvoji či udržení dosavadních schopností.

Zahrnuje také: používání kompenzačních pomůcek

Požadavky uživatelů na službu

Uživatel si jídlo a pití obstará důstojným způsobem dle běžných společenských zvyklostí

Rozsah poskytování

Zpravidla do 1 h denně

Vždy s přihlédnutím na osobní tempo a potřeby uživatele.

Doba poskytování

Každý den v obvyklou denní dobu s ohledem na potřeby uživatele

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Pomoc  uživateli s přípravou jídla a pití, např. dohled asistenta při vaření s uživatelem, vyjednání dovozu jídla, pomoc při zajištění jídlonosičů, pomoc v zajištění odpovídajícího jídla a pití. Pomoc při výběru jídla a vhodných potravin (zejména u dietního režimu), podpora a pomoc při výběru jídla z jídelníčku.

Forma úkonu

Osobně

Způsob úkonu

Dle sjednané smlouvy o poskytování služby OA

Tzn. v individuálně dohodnutou dobu, dohodnutá míra podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst.2 ZSS

 

h) Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajistit pomoc a podporu při úklidu a údržbě domácnosti a osobních věcí pití uživatelům, kteří nejsou z nějakého důvodu schopni samostatné sebeobsluhy v tomto směru. Je dbáno především na důstojné, citlivé a respektující chování pracovníků, které vede k rozvoji či udržení dosavadních schopností.

Zahrnuje také: používání kompenzačních pomůcek

Požadavky uživatelů na službu

Uživatel si spravuje svou domácnost a osobní věci důstojným způsobem dle běžných společenských zvyklostí

Rozsah poskytování

Zpravidla 1 h denně

Vždy s přihlédnutím na osobní tempo a potřeby uživatele.

Doba poskytování

Každý všední den v obvyklou denní dobu s ohledem na potřeby uživatele

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Pomoc asistenta při úklidu domácnosti, který provádí uživatel, např. dohled a dopomoc při stírání, utírání prachu, pomoc s výběrem čistícího prostředku, čištění kotle na tuhá paliva, přikládání, vynášení popelu, pomoc při rovnání osobních věcí (např. oblečení, hygienických pomůcek) vynesení odpadků, mytí nádobí, luxování, praní, sušení a uložení prádla, ustlání postele, výměna ložního prádla. Pomoc při běžné péči o domácí spotřebiče. Na velké sezónní úklidy pomůže najít vhodné zprostředkovatele dle možností uživatele.

Forma úkonu

Osobně

Způsob úkonu

Dle sjednané smlouvy o poskytování služby OA

Tzn. v individuálně dohodnutou dobu, dohodnutá míra podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst.2 ZSS

 

ch) Nákupy a běžné pochůzky

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajistit pomoc a podporu při nákupech a pochůzkách uživatelům, kteří nejsou z nějakého důvodu schopni samostatné sebeobsluhy v tomto směru. Je dbáno především na důstojné, citlivé a respektující chování pracovníků, které vede k rozvoji či udržení dosavadních schopností.

Zahrnuje také: používání kompenzačních pomůcek

Požadavky uživatelů na službu

Uživatel si zabezpečuje nákup a běžné pochůzky důstojným způsobem dle běžných společenských zvyklostí

Rozsah poskytování

Zpravidla do 1 h denně

Vždy s přihlédnutím na osobní tempo a potřeby uživatele.

Doba poskytování

Každý všední den v obvyklou denní dobu s ohledem na potřeby uživatele

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Pomoc asistenta při nákupech a pochůzkách uživatele, např. dohled, pomoc se čtením etiket v obchodě, pomoc s odnesením nákupu. Nebo nákup i běžné pochůzky zajistí asistent.

Forma úkonu

Osobně

Způsob úkonu

Dle sjednané smlouvy o poskytování služby OA

Tzn. v individuálně dohodnutou dobu, dohodnutá míra podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst.2 ZSS

 

i) Pomoc a podpora rodině v péči o dítě

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajistit pomoc a podporu při péči o dítě uživatelům, kteří nejsou z nějakého důvodu schopni samostatné sebeobsluhy v tomto směru. Je dbáno především na důstojné, citlivé a respektující chování pracovníků, které vede k rozvoji či udržení dosavadních schopností.

Požadavky uživatelů na službu

Uživatel má zabezpečenou péči o dítě důstojným způsobem dle běžných společenských zvyklostí

Rozsah poskytování

Zpravidla do 8,5 h denně

Vždy s přihlédnutím na potřeby uživatele a možnosti služby v ohledu na počet pracovních úvazků proškolených asistentů.

Doba poskytování

Každý den v obvyklou denní dobu s ohledem na potřeby uživatele

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Pomoc rodině při dohledu na dítě, péče o dítě (výměna plen, krmení, podání jídla a pití, vycházky apod.)

Forma úkonu

Osobně

Způsob úkonu

Dle sjednané smlouvy o poskytování služby OA

Tzn. v individuálně dohodnutou dobu, dohodnutá míra podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst.2 ZSS

 

j) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajistit pomoc a podporu při kontaktování rodiny a při činnostech podporujících sociální začleňování uživatelům, kteří nejsou z nějakého důvodu schopni samostatné aktivity v tomto směru. Je dbáno především na důstojné, citlivé a respektující chování pracovníků, které vede k rozvoji či udržení dosavadních schopností.

Požadavky uživatelů na službu

Uživatel očekává, že se bude kontaktovat s rodinou nebo se bude účastnit společenských aktivit důstojným způsobem dle běžných společenských zvyklostí

Rozsah poskytování

Zpravidla do 8,5 h denně

Vždy s přihlédnutím na potřeby uživatele a možnosti služby v ohledu na počet pracovních úvazků proškolených asistentů.

Doba poskytování

Každý den v obvyklou denní dobu s ohledem na potřeby uživatele

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Komunikace s rodinou v zájmu klienta, u dětských klientů sdělení, jak probíhal den, sdělení postřehů asistenta a rodiny. Doprovod na setkávání s přáteli, komunit

Pomoc a podpora ve vyhledávání vhodných aktivit vedoucích k sociálnímu začleňování.

Forma úkonu

Osobně, zprostředkování setkání, informací

Způsob úkonu

Dle sjednané smlouvy o poskytování služby OA

Tzn. v individuálně dohodnutou dobu, dohodnutá míra podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst.2 ZSS

 

k) Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajistit pomoc a podporu při osobním rozvoji uživatelů, kteří nejsou z nějakého důvodu schopni samostatné aktivity v tomto směru. Je dbáno především na důstojné, citlivé a respektující chování pracovníků, které vede k rozvoji či udržení dosavadních schopností.

Požadavky uživatelů na službu

Uživatel očekává, že vlivem činností si udrží či rozvine dosavadní dovednosti důstojným a respektujícím způsobem

Rozsah poskytování

Zpravidla 8,5 h denně

Vždy s přihlédnutím na potřeby uživatele a možnosti služby v ohledu na počet pracovních úvazků proškolených asistentů.

Doba poskytování

Každý den v obvyklou denní dobu s ohledem na potřeby uživatele

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Konkrétní činnosti pro nácvik a udržení schopností – hry, ruční práce, práce na počítači, cvičení paměti, aktivity vedoucí k prohlubování či alespoň zachování dosavadních znalostí a dovedností (např.  hry, besedy, diskuse, workshopy, testy, křížovky, výtvarné aktivity, videa,   práce s časopisy, knihami, počítačem, zpěv, trénování na hudební nástroje, tvořivý program, koncert, oslava narozenin)

Dohled asistenta při vyučování, konkrétní pomoc při vyučování,

Forma úkonu

Osobně, aktivně asistent nabízí činnosti k osobnímu rozvoji uživatele

Způsob úkonu

Dle sjednané smlouvy o poskytování služby OA

Tzn. v individuálně dohodnutou dobu, dohodnutá míra podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst.2 ZSS

 

l) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajistit pomoc a podporu při kontaktu s okolím uživatelům, kteří nejsou z nějakého důvodu schopni samostatné aktivity v tomto směru. Je dbáno především na důstojné, citlivé a respektující chování pracovníků, které vede k rozvoji či udržení dosavadních schopností.

Požadavky uživatelů na službu

Uživatelé od činnosti očekávají podporu v lepší orientaci ve společenském prostředí, možnost nácviků, poskytnutí informací.

Rozsah poskytování

Zpravidla do 2 h denně

Vždy s přihlédnutím na potřeby uživatele a možnosti služby v ohledu na počet pracovních úvazků proškolených asistentů.

Doba poskytování

Každý všední den v obvyklou denní dobu s ohledem na potřeby uživatele

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a volnočasové aktivity (koncert, kroužky, kino, divadlo), na orgány veřejné moci (ministerstva, soudy, Policie ČR, soudní exekutoři, správní úřady) a instituce poskytující veřejné služby (města, obce) a doprovázení zpět.

Pomoc s vyhledávání informací na internetu, v novinách

Forma úkonu

Osobně, zprostředkování veřejných služeb - kadeřník, pedikúra, kosmetika... 

Způsob úkonu

Dle sjednané smlouvy o poskytování služby OA

Tzn. v individuálně dohodnutou dobu, dohodnutá míra podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst.2 ZSS

 

m) Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajistit pomoc a podporu při zařizování osobních záležitostí uživatelům, kteří nejsou z nějakého důvodu schopni samostatné sebeobsluhy v tomto směru. Je dbáno především na důstojné, citlivé a respektující chování pracovníků, které vede k rozvoji či udržení dosavadních schopností.

Požadavky uživatelů na službu

Uživatelé od činnosti očekávají podporu a pomoc při jednání s institucemi, doprovod do institucí, zprostředkování kontaktu s institucemi

Rozsah poskytování

Zpravidla do 1 h denně

Vždy s přihlédnutím na potřeby uživatele a možnosti služby v ohledu na počet pracovních úvazků proškolených asistentů.

Doba poskytování

Každý všední den v obvyklou denní dobu

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Pomoc asistenta při komunikaci s orgány veřejné moci a institucemi poskytujícími veřejné služby

Forma úkonu

Osobně, podání informací o institucích, návazných službách

Způsob úkonu

Dle sjednané smlouvy o poskytování služby OA

Tzn. v individuálně dohodnutou dobu, dohodnutá míra podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst.2 ZSS

 

n) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Popis úkonu

Cílem této činnosti je zajistit pomoc a podporu při zařizování osobních záležitostí uživatelům, kteří nejsou z nějakého důvodu schopni samostatné sebeobsluhy v tomto směru. Je dbáno především na důstojné, citlivé a respektující chování pracovníků, které vede k rozvoji či udržení dosavadních schopností.

Požadavky uživatelů na službu

Uživatel si zařídí své běžné záležitosti důstojným způsobem dle běžných společenských zvyklostí 

Rozsah poskytování

Zpravidla do 1 h denně

Vždy s přihlédnutím na potřeby uživatele a možnosti služby v ohledu na počet pracovních úvazků proškolených asistentů.

Doba poskytování

Každý všední den v obvyklou denní dobu

Pracovníci poskytující úkon

Pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

Pomoc asistenta v orientaci došlé pošty – složenky, upozornění a výzvy úřadů apod., pomoc při vyřizování elektronické pošty. Pomoc při telefonování, písemném kontaktu. Pomoc asistenta v komunikaci s obchodníky, dealery, atd.

Forma úkonu

Osobně, zprostředkování informací

Způsob úkonu

Dle sjednané smlouvy o poskytování služby OA

Tzn. v individuálně dohodnutou dobu, dohodnutá míra podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst.2 ZSS

 

naše další služby

Nahoru  ¦  Zpět na úvodní stranu