Labyrint - cesta pro rodinu

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Podporujeme rodiny s dětmi při zvládání obtížných situací, které nedokáží vlastními silami překonat.

LogoLabyrint_V1

Bc. Petra Vališková


Tel.: 730 595 793
labyrint@charitadk.cz 
Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem 544 01

Sídlo kanceláře najdete v prvním patře budovy bývalé školky.

Kontakty na sociální pracovnice Labyrintu

Bc. Marcela Tomášková
tel.: 733 741 659
e-mail: labyrint.sp@charitadk.cz

Zdenka Jónášová
tel.: 739 685 114
e-mail: labyrint.sp@charitadk.cz

S čím konkrétně rodinám pomáháme? 

S rodinnými vztahy a komunikací v rodině

S péčí o děti: v oblastech trávení společného času, denního režimu, hygieny, stravování…

S bytovou situací: při udržení nebo hledání vhodného typu bydlení azylového/městského/komerčního, komunikací s majiteli…

S efektivním vedení domácnosti: sestavením rodinného rozpočtu, informováním a pomoci při vyřízení možných dávek, dluhové problematice…

Se školou: při vytváření vhodného prostředí pro přípravu dětí do školy, společnou přípravou dítěte a rodiče do školy, při komunikaci se školami a dalšími školskými zařízeními

S jednáním a doprovodem: všude tam, kde potřeba, nejčastěji ve škole a na úřadech, u soudu nebo v pedagogicko psychologické poradně

Se zaměstnáním: při sepsání životopisu, komunikací se zaměstnavateli a úřadem práce

Jak služba probíhá

Jednání se zájemcem o službu

Účelem je posouzení, zda zájemce o službu patří do cílové skupiny a je možné naplnit jeho očekávání. Prvotní kontakt se zájemcem může být realizován prostřednictvím pracovníka Farní charity, OSPOD nebo osoba přichází sama. Oslovení může proběhnout písemnou či elektronickou formou, telefonicky nebo prostřednictvím terénní práce. Při prvotním kontaktu dojde ke sjednání schůzky v ambulantní formě služby nebo v místě bydliště zájemce, kde je provedeno sociální šetření a na základě toho je se zájemcem sjednána Smlouva o poskytování sociální služby nebo je evidován jako odmítnutý zájemce.


Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby:

Smlouva o poskytování sociální služby je písemná, sjednává ji pověřený pracovník. Pracovník si průběžně ověřuje, zda zájemce rozumí obsahu a účelu Smlouvy. Smlouva se sjednává na dobu určitou (max. jeden rok). Smlouvu lze ukončit ze strany klienta i ze strany poskytovatele. Spolu se smlouvou je nutné podepsat Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Individuální plánování

Klient si stanoví svůj osobní cíl, který lze definovat jako hlavní zakázku, jedná se o to, co chce v životě klient změnit, čeho chce dosáhnout. Individuální plán vychází z osobních cílů, potřeb, možností a schopností uživatele. Smyslem individuálního plánování je prostřednictvím služby SAS naplnit osobní cíl klienta. Individuální plán je pravidelně revidován a hodnocen. Za průběh plánování je zodpovědný klíčový pracovník.


Podávání a vyřizování stížností

 • Klienti, ale i jejich děti si mohou stěžovat na kvalitu, způsob poskytování služby (což zahrnuje především doprovázení), postup a chování zaměstnanců i na další okolnosti související s činnostmi Klubu SAS Labyrint. Stížnosti lze podat:

a) ústně

- osobně, telefonicky na číslo 730 595 793 (vedoucí sepíše stížnost do písemné podoby)

b) písemně

- vhozením do schránky na adrese Erbenova 2355, DKnL
- elektronickou poštou
- dopisem
- SMS zprávou
- zprávou na Facebookovém profilu SAS Klubu Labyrint

Stížnost může být i anonymní (řešení stížnosti je vyvěšeno na nástěnce v Klubu).
Se stížností se lze obrátit nejdříve na kteréhokoliv pracovníka SAS Klubu Labyrint, který předává stížnost vedoucímu SAS Klubu Labyrint. Stížnost bude vyřešena do 30 dnů.


Prostředí, ve kterém je služba poskytována:

Prostory, ve kterých je služba poskytována se nachází v ulici Erbenova 2355, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o patrovou budovu umístěnou v centru města, naproti autobusovému nádraží a pro uživatele dobře dostupnou. Klub Labyrint se nachází v 1. patře.

Garantovaná nabídka

1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Podpora při plnění školních povinností (aktivity směřované k posilování pozitivního vztahu ke vzdělání např. individuální pomoc s přípravou do školy za přítomnosti rodiče, plnění povinné školní docházky)

Situační intervence s dítětem/Podpora dítěte při řešení jeho obtížné situace      

Nácvik rodičovského chování (např. podpora rodičovského chování; výchovné styly; zapojení rodičů do vzdělávacího procesu dětí; podpora rodičů při komunikaci se školou s účelem navázání dobré spolupráce mezi rodiči a školou)

Nácvik hospodaření (např. tvorba a práce s rodinným rozpočtem; sepisování splátkových kalendářů; nácvik nákupu; mapování současných dluhů, motivace k životu bez dluhů)

Nácvik péče o domácnost (např. systém vedení domácnosti, rozpis prací úklidu)

Nácvik obsluhy moderních technologií (např. osvojení práce s mobilním telefonem, počítačem pro další orientaci ve fungování společnosti)

Nácvik sociálních kompetencí v jednání s institucemi (např. trénink rozhovorů s pronajímateli bytů, lékaři, pracovnicemi úřadů)

Situační intervence (reflexe konkrétní situace/tématu, např. ocenění nebo kritika klienta, řešení aktuální naléhavé potřeby)

Zaměstnání (např. hledání nabídek zaměstnání, sepsání životopisu, nácvik rozhovoru při pracovním pohovoru, nácvik rozhovoru s potenciálním zaměstnavatelem)

Bydlení (např. hledání jiného vhodného bydlení, zkvalitnění či oprava stávajícího bydlení, zajištění vybavení)

Rozvoj dovedností a schopností dětí (sebe péče; denní režim; aktivizační činnosti – hry, knihy, tvoření; co potřebuje člověk k životu a fungování ve společnosti)

Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (vytvoření prostoru pro vzdělávání v domácnosti; stanovení času a místa; nastavení pravidel pro přípravu ke vzdělávání)

Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (podpora v zajištění; edukace dospělých o významu smysluplného trávení volného času)

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředním

Doprovázení dětí (doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět v opodstatněných případech, kdy to nemůže zajistit rodič)

3. Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc v krizi (akutní intervence v krizi s možností odkázání na odborníka)

Mapování vývoje situace s motivačním prvkem (konverzace o tématech, které jsou nedílnou součástí života rodiny, kam se situace posunula od minula, čím v současnosti rodina žije, motivační rozhovory)

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Doprovázení dospělých (např. na prohlídku bytu; úřad práce; škola a školská zařízení; lékař,…)

Jednání v zájmu klienta (zprostředkování kontaktu mezi rodinou a jinou institucí, nebo osobou blízko v případech, kdy rodina není schopna jednat sama a mohlo by dojít k ohrožení práv nebo zájmů rodiny)

Podpora rodinných zdrojů (podpora ve společných setkávání rodinných příslušníků, pomoc při kontaktování rodinných příslušníků (přerušené kontakty), pomoc při kontaktování rodinných příslušníků dočasně mimo domov (výkon trestu, azylový dům, ZDVOP,…))

Případové setkání (setkání k situaci rodiny s dalšími zainteresovanými subjekty, které mohou být rodině nápomocny v řešení jejich situace např. ZŠ, OSPOD)

Podmínky garantované nabídky:

Služba je poskytována bezplatně sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách osobám, které uzavřeli smlouvu o poskytování sociální služby s Klubem Labyrint.

Všechny výše uvedené úkony jsou garantované v minimálním časovém rozsahu 1 hodiny/týdně a mohou být rozšířeny dle kapacitních možností služby  vždy po předchozí domluvě s klientem.

Ambulantní forma služby - Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem

ÚT 08:00 – 11:30, 13:00 – 16:00 pouze pro předem domluvené schůzky.
ČT 08:00 – 11:30, 13:00 – 16:00 pouze pro předem domluvené schůzky.
Mimo uvedené vždy po předchozí individuální domluvě.

Terénní forma služby - v přirozeném prostředí klienta v rámci Královéhradeckého kraje, primárně na Královédvorsku
PO až PÁ 7:00 – 17:00
Vždy po předchozí domluvě.

Veřejný závazek

1) Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob:

Poslání: 

Podpora rodin s dětmi při zvládání obtížných situací, které nedokáží vlastními silami překonat.

Jedná se zejména o pomoc a podporu v situacích:

 • péče o děti a jejich výchova; komunikace mezi členy rodiny; vedení domácnosti; bydlení; finance; zlepšení rodičovských kompetencí; škola; zaměstnání,…

Cílová skupina

Rodiny s dětmi do 18 let v obtížné situaci s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, primárně na Královédvorsku.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v obtížné životní situaci. Jedná se o rodiny, které mají vztahové problémy (neshody rodičů s dětmi nebo vzájemně mezi sebou, popř. mezi jinými rodinnými příslušníky), finanční problémy (závislost na sociálních dávkách, nezaměstnanost), potíže s bydlením (neodpovídající, nestálé apod.) a nejsou schopni řešit svoji situaci samostatně a nemají se na koho obrátit o pomoc (např. slabé rodinné vazby, nedůvěra k institucím, chybí vlastní zdroje nebo je neumí využít).

Rodinou jsou myšleny rodiče samoživitelé a rodiny s alespoň 1 nezletilým dítětem. Nepracujeme s jednotlivci, bezdětnými páry a páry s dospělými dětmi.

Cíle

 • Rodina neprohlubuje svoji obtížnou situaci - Našim cílem je pomoci rodinám stabilizovat jejich životní situaci.
 • Rodina posílí své kompetence k řešení obtížných situací - Cílem je podporovat rodiny a její jednotlivé členy v osvojení či posílení vědomostí, dovedností, schopností a postojů (souhrnně kompetencí), které jim pomohou lépe obstát v každodenním životě. Společně hledáme možné zdroje, které by mohli pro zlepšení své situace využít. Na posilování kompetencí pracujeme způsoby, které jsou nepřínosnější a nejvhodnější s ohledem na věk, individuální potřeby a přání klienta.

Forma poskytované služby

Ambulantní – v době konzultačních hodin na adrese služby

Terénní – v přirozeném prostřední klientů, jedná se o místo, na kterém se rodina s pracovníkem dohodne např. bydliště rodiny nebo jiné jimi zvolené místo např. u babičky

Zásady služby

Individuální přístup (každému dle jeho potřeb)

Ke každému je přistupováno s ohledem na jeho životní situaci či obtíže, k tomu je vypracován konkrétní individuální plán, kde se stanoví jednotlivé kroky postupu v dané situaci včetně rozpracování do bodů. Řešení situace se odvíjí dle schopností a možností klienta.

Aktivizace klientů (motivace ke změně i jednoho člena – např. aby posílal rodič dítě do školy, dodržovat povinné lékařské prohlídky apod.)

Vycházíme z toho, že pro vývoj dětí je podstatný vliv rodičů, proto je prvotní snaha aktivizovat a motivovat zejména rodiče, kteří své návyky pak zrcadlí dětem. Rodičům je zde vysvětleno také to, co může nastat, pokud by rodič byl nadále pasivním.

 Zapojení členů rodiny (zapojení rodičů, popř. dalších členů)

Dle možností jsou do individuálního plánu a do spolupráce s rodinou zapojeny i další rodinní příslušníci či osoby, které by mohly pozitivně ovlivnit fungování rodiny. Patří sem i snaha
o pozitivní vazby v širší rodině a jejich případnou obnovu.

 Respekt soukromí klienta (nelezeme mu do věcí – skříně, lednice, pošta)

Jedná se zejména o terénní formu služby. Pracovník nevstupuje do bytu/domu klienta, pokud není vyzván, chodí vždy ohlášen. Pracovníci v případě, že působí v domácnosti klienta, zachovávají jeho soukromí - neotvírají klientovi poštu, neotevírají skříně, šuplíky, lednici apod. Pracovníci nepořizují z domu/bytu klienta fotografické či jiné záznamy, pokud se nedohodnout jinak na základě formuláře o audiovizuálních záznamech.

Kapacita služby

V ambulanci může být pracováno v jeden okamžik maximálně s 1 rodinou.

V terénu může být pracováno v jeden okamžik maximálně se 3 rodinami.

Služba může být sjednána u ambulantní a terénní formy služby dohromady pro maximálně 25 rodin.

Stav naplnění kapacity hlídá vedoucí služby na základě kontroly elektronické databáze a z podkladů týmových porad.

2) Nabízené činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost s dětmi,

- jedná se o práci s dítětem nebo s dětmi, při této činnosti však dochází primárně ke zlepšování kompetencí rodiče či rodičů, aby dané činnosti zvládali v budoucnu s dítětem samostatně

 1. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,

- jedná se o práci s rodiči, kteří jsou vedeni k rozvoji dovedností, které využijí ve svém životě (např. hospodaření s financemi, upevnění vztahu v rodině, pomoc a podpora při získávání pracovních činností apod.)

 1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 • jedná se o poskytnutí úkonů a nácviků širokého spektra, které vedou k rozvoji dětí,
  a které využijí ve svém životě, pracovníci by měli pracovat s rodinou jako celkem, činnost bez rodiče je až nejzazší možností
 1. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 • rodiče jsou vedeni k vytvoření vhodného místa na vzdělávání a vhodného režimu pro děti (možnost sedět a psát úkoly u stolu, v klidném prostředí bez hluku)
 1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
 • podpora rodičů, aby jejich děti navštěvovaly dostupné kroužky, případná spolupráce s úřady na možnosti zajištění např. dávek apod., jedná se také o dostupnou formu doučování dětí

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

 • jedná se o podporu, aby byl rodič schopný zkontaktovat se s lékaři, úřady, školským zařízením, soudem, jinou sociální službou apod., případně ho doprovodit

c) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 • jedná se o udržení míry samostatnosti, zamezení sociální izolace, podpora k přebírání zodpovědnosti za své jednání, posilování vlastní hodnoty, hledání vnitřních i vnějších zdrojů při řešení situace, budování či upevňování vlastních hranic, získání podpory při řešení situací apod.

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 • podpora při vyřizování finančních záležitostí jako jsou dávky, přídavky na děti, potřebné doklady, možnost zaměstnání, zprostředkování návštěvy lékařů, soudů, případně možnost doprovodu
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 • jedná se o činnosti, kde je klient podporován v kontaktu s užší i širší rodinou, je motivován k zapojení blízkých osob do řešení situací.

Naše další služby

Nahoru  ¦  Zpět na úvodní stranu