Labyrint - cesta pro rodinu

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Poskytujeme podporu rodinám s dětmi, které jsou v obtížné situaci a rozhodly se ji řešit.

LogoLabyrint_V1apr

Bc. Petra Vališková


Tel.: 730 595 793
labyrint@charitadk.cz 
Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem 544 01

Sídlo kanceláře najdete v prvním patře budovy bývalé školky.

Kontakty na sociální pracovnice Labyrintu

Bc. Marcela Tomášková
tel.: 733 741 659
e-mail: labyrint.sp@charitadk.cz

Zdenka Jónášová
tel.: 739 685 114
e-mail: labyrint.sp@charitadk.cz

S čím konkrétně rodinám pomáháme? 

 • S komunikací s dětmi a s rodinnými vztahy
 • S péčí o děti a jejich rozvoj (např. podpora a nácvik při hygieně, denním režimu, při plnění školních povinností, podpora vztahové vazby)
 • Se změnami v přístupu rodičů k dětem, usnadňujeme rodičům cestu změny a budování vztahu s dětmi
 • Se zajištěním bezpečného prostředí pro děti (např. v oblastech bydlení, hospodaření, materiálního zajištění)
 • S jednáními na úřadech, soudech, školách apod.

Jak spolupráce probíhá

Začátek spolupráce:

Můžete se s námi zkontaktovat buď sami nebo přes OSPOD nebo jiného klienta. Následně se s vámi domluvíme, kdy a kde se sejdeme, abychom se společně podívali na to, jak naše služba funguje a zda je schopná naplnit vaše očekávání.

Po vyjasnění na čem společně můžeme pracovat, s vámi uzavřeme smlouvu o poskytování naší služby. Tato smlouva je písemná a všechno vám vysvětlíme a zodpovíme vaše dotazy. Současně vám také poskytneme dokument Průvodce službou Labyrint, ve kterém jsou některé věci - jako pravidla služby, možnosti jejího ukončení, ale i postup, jak případně můžete podat stížnost – konkrétně popsány. Spolu se smlouvou je nutné podepsat Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Samotný průběh spolupráce:

Po uzavření smlouvy se společně budeme setkávat nad domluvenými tématy. Našim úkolem je podpořit vás a pomoci vám v hledání cesty z obtížné situace. Jsme si vědomi toho, že každý tu cestu má jinou. Z tohoto důvodu nejdříve pracujeme na tom, abychom porozuměli chodu vaší rodiny, získali vaši důvěru a společně se dívali na situace, které vy nebo my vnímáme na cestě jako důležité. Do společné práce můžeme zapojit i další osoby, které vám mohou pomoci. Průběžně se také otáčíme zpět, abychom zaznamenali, kam jsme už došli a kam jít dál.

Společná cesta zpravidla trvá tak dlouho, dokud společně nevyhodnotíme, že už to zvládnete sami nebo s podporou někoho jiného. Současně je pro nás důležité, že už víte, jak se na různých rozcestích zachovat a na koho se případně obrátit.

Jak nám můžete říct, že se vám naše spolupráce v něčem nelíbí, případně že ji můžeme zlepšit?

Během společné cesty se může stát, že nebudete s něčím spokojeni, nebo něčemu nebudete rozumět. Pokud se vám nepodaří vyjasnit si situaci přímo s pracovníkem, můžete se obrátit na vedoucího pracovníka. Konkrétní popis je k dispozici v Průvodci službou Labyrint.

Samotná stížnost (případně podnět) by se měla týkat kvality služby, způsobu naší práce při doprovázení vaší rodiny, chování pracovníků a další okolnosti, které souvisí s činností naší služby.

Stížnosti lze podat:

a) ústně
- osobně, telefonicky na číslo 730 595 793

b) písemně
- vhozením do schránky na adrese Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem
- elektronickou poštou
- dopisem
- SMS zprávou

Stížnost může být i anonymní (viz Průvodce službou Labyrint). Stížnost bude vyřešena do 15 dnů.

Kde nás najdete?

Prostory kanceláře a konzultační místnosti pro ambulantní poskytování služby se nachází v ulici Erbenova 2355, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

Jedná se o patrovou budovu umístěnou v centru města, naproti autobusovému nádraží (bývalá školka). Labyrint se nachází v 1. patře.

Garantovaná nabídka

Podmínky garantované nabídky:

Služba je poskytována bezplatně osobám, které uzavřeli smlouvu se sociálně aktivizační službou Labyrint – cesta pro rodinu.

Všechny níže uvedené úkony jsou poskytovány  dle potřeb rodiny.  Balíček úkonů je  garantován v časovém rozsahu cca 1 hodiny/týdně. Časový rozsah i balíček úkonů může být rozšířen dle individuálních potřeb rodiny a dle kapacitních možností služby.

Základní činnosti služby jsou poskytovány dle § 30 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi vyhlášky 505/2006 Sb.

 a zajišťují se v rozsahu těchto úkonů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost s dětmi,

 • Podpora při plnění školních povinností (aktivity směřované k posilování pozitivního vztahu ke vzdělání např. individuální pomoc s přípravou do školy tak, aby se to rodič naučil, plnění povinné školní docházky)
 • Situační intervence s dítětem/Podpora dítěte při řešení jeho obtížné situace

2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,

 • Nácvik rodičovského chování (např. podpora rodičovského chování; výchovné styly; zapojení rodičů do vzdělávacího procesu dětí; podpora rodičů při komunikaci se školou s účelem navázání dobré spolupráce mezi rodiči a školou)
 • Nácvik hospodaření, péče o domácnost (např. tvorba a práce s rodinným rozpočtem, nácvik nákupu, mapování současných dluhů, systém vedení domácnosti)
 • Nácvik sociálních kompetencí v jednání s institucemi (např. trénink rozhovorů s pronajímateli bytů, lékaři, pracovnicemi úřadů)
 • Situační intervence (reflexe konkrétní situace/tématu, řešení aktuální naléhavé situace rodiny)
 • Pomoc s hledáním zaměstnání a vhodného bydlení (např. hledání nabídek zaměstnání, sepsání životopisu, nácvik rozhovoru při pracovním pohovoru, nácvik rozhovoru s potenciálním zaměstnavatelem)

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,

 • Rozvoj dovedností a schopností dětí (péče o sebe; denní režim; aktivizační činnosti – hry, knihy, tvoření; co potřebuje člověk k životu a fungování ve společnosti)

4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,

 • Vytvoření prostoru pro vzdělávání v domácnosti; stanovení času a místa; nastavení pravidel pro přípravu ke vzdělávání

5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

 • Podpora v zajištění; edukace dospělých o významu smysluplného trávení volného času

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

c) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 • Terapie (odborná intervence v souvislosti s poskytováním služby)
 • Práce s motivačním prvkem (konverzace o tématech, které jsou nedílnou součástí života rodiny např. minulost rodičů a rodiny, kam se situace posunula od minula, čím v současnosti rodina žije, motivační rozhovory)

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 • Doprovázení dospělých, jednání v zájmu klienta (např. na prohlídku bytu; úřad práce; škola a školská zařízení; lékař,…zprostředkování kontaktu mezi rodinou a jinou institucí vždy po domluvě s klientem)

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 • Podpora rodinných zdrojů (podpora ve společných setkávání rodinných příslušníků, při kontaktování rodinných příslušníků dočasně mimo domov (výkon trestu, azylový dům, ZDVOP,…))
 • Případové setkání (setkání k situaci rodiny s dalšími zainteresovanými subjekty, které mohou být rodině nápomocny v řešení jejich situace např. ZŠ, OSPOD)

 Platné od 1. 7. 2022

Zpracovala: Bc. Petra Vališková, vedoucí služby   

Veřejný závazek

1.      Poslání

Posláním služby Labyrint – cesta pro rodinu je poskytnout podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné situaci a rozhodly se ji řešit, aby zajistily bezpečné prostředí pro výchovu a vývoj dětí. Cílem je doprovázet rodiny tak, aby svou obtížnou situaci zmírnily nebo překonaly.

2.      Cílová skupina

Hlavním kritériem je péče/budoucí péče alespoň o jedno nezletilé dítě (do 18 let) s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, primárně na Královédvorsku.

Například:

 • Rodiny, které momentálně prožívají náročnou životní situaci, např. odchod, úmrtí jednoho z rodičů či partnera, dlouhodobé onemocnění rodičů, izolace a osamělost, dále rodiče velmi mladí a nejistí, rodiče, kteří se o své dítě starají sami bez partnera
 • Rodiny ohrožené sociálním vyloučením (často se jedná o multiproblémové rodiny, kde je stanoven dohled nad dítětem/dětmi). K problémům, které se kumulují, patří například absence zkušeností rodičů s fungujícím rodinným prostředím, nezaměstnanost, předlužení, závislosti, chybějící nebo špatné bydlení.
 • Rodiče, jimž se navrací dítě do péče po předchozím odebrání.
 • Nastávající maminky, které se připravují na rodičovství a jsou na to sami

3.      Cíl služby

1) Rodina, která pracuje na zajištění bezpečného prostředí pro výchovu a vývoj dětí

Cílem je, aby rodiče zvládli běžnou péči a výchovu dítěte a zajistili tak dětem šanci na zdravý vývoj v rodině.

Naše práce s rodinou směřuje zejména k:

 • Zvýšení kompetencí rodiny ve výchově a péči o děti:

pomoc s nastavením pravidel, zvládání přípravy do školy, pravidelné stravování, hygiena

prohloubení vztahu rodičů s dětmi, prohloubení zájmu o děti a jejich úspěchy

důslednější péče o děti, dohled nad docházkou do školy, eliminace zbytečné absence

 • Zlepšení praktických dovedností v péči o domácnost
 • Začlenění rodiny do komunity, vytvoření podpůrné sociální sítě
 • Odvrácení odebrání dítěte a jeho umístění mimo rodinu
 • Umožnění bezpečného návratu dítěte umístěného mimo rodinu zpět
 • Materiální a finanční zajištění, bydlení (např. lepší materiální zabezpečení dětí, potraviny, školní pomůcky, oblečení, přizpůsobení vybavení bytu školákovi/dítěti, zvýšení příjmů)

Cíle v oblasti zvýšení kompetencí rodičů jsou součástí IP u všech klientů, kteří jsou u nás déle jak cca 3 měsíce a byl navázán vztah ke spolupráci, případně to je přímá zakázka klienta hned po uzavření smlouvy.

2) Rodina, která neprohlubuje svoji obtížnou situaci

Našim cílem je pomoci rodinám minimálně stabilizovat jejich situaci.

Naše práce s rodinou směřuje zejména k:

 • Předcházení vzniku krizových situací
 • Větší samostatnost rodiny, aby nespoléhala pouze na pomoc institucí
 • Efektivní práci s rozpočtem, efektivní využívání peněz, omezení vzniku nových dluhů
 • Včasné a adekvátní reakce na vzniklé situace, přebírání pošty
 • Znalost institucí a dalších míst, které rodině mohou pomoci

4.      Zásady služby

 Ochrana zájmu dítěte (individuální potřeby dítěte)

V rámci naší práce s rodinou pracujeme s potřebami dítěte. Zjišťujeme informace o jeho potřebách, abychom rodičům pomohli zajistit bezpečné prostředí pro jeho výchovu a vývoj.  

Do spolupráce s rodinou  zapojujeme, je-li to možné,  i další rodinné příslušníky či osoby, které by mohli pozitivně ovlivnit fungování rodiny.

 Obousměrná otevřená komunikace (pravdivost)

Vycházíme z toho, že klient chce svou situaci řešit. Z tohoto důvodu poskytujeme realistickou zpětnou vazbu. Pojmenováváme věci pravými jmény a vyjasňujeme si situace, aby z naší i klientovy strany byly co možná nejlépe pochopeny a bylo jim porozuměno. To samé chceme po klientovi. Bez pravdivých informací nemůžeme pomoci klientovi jeho situaci řešit.

Aktivizace a aktivní zapojení klienta

Vycházíme z toho, že na vývoj dětí a jejich výchovu mají hlavní vliv rodiče. Z tohoto důvodu se snažíme aktivizovat a motivovat zejména rodiče, a to prostřednictvím rozhovorů, nácviků, terapeutické činnosti. Očekáváme od rodičů aktivní zapojení a spolupráci. Rodičům jsou  vysvětleny  také důsledky, pokud by byli pasivní.

Služba je poskytována rodině jako celku, součástí poskytování podpory může být individuální práce s dítětem, ale nemůže to být jediná náplň poskytované služby.

5.      Kapacita služby

Okamžitá kapacita ambulance:   1 klient
Okamžitá kapacita terén:             3 klienti (dle počtů pracovníků)
Maximální kapacita služby:          25 rodin (pro ambulantní i terénní formu služby současně)

 

Platné od 1. 7. 2022
Zpracovala: Bc. Petra Vališková, vedoucí služby

Naše další služby

Nahoru  ¦  Zpět na úvodní stranu