Farní charita Dvůr Králové byla rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pověřena k výkonu sociálně právní ochrany dle § 48 odst. 2 ZSPOD. Výkon sociálně-právní ochrany zajišťuje Centrum pro rodinu Klubko.

Rozsah poskytování sociálně-právní ochrany dětí

  • Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče.
  • Poskytování výchovné a poradenské činnosti osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela Dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
  • Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
  • Vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.