STÍŽNOSTI

str6

 • způsoby podávání stížností
  a) ústně (osobně, telefonicky)
  b) písemně (předání do ruky kterémukoliv pracovníkovi nebo do schránky před kontaktní místností, elektronickou poštou, dopisem)
   Stížnost může být i anonymní.
 • kdo může stížnost podat
  Pracovníci charity, klienti a veřejnost.
  Veřejnost se může ke způsobu poskytování služby vyjádřit podáním stížnosti ústní (osobně kterémukoliv pracovníkovi charity) i písemné, a to poštou nebo do schránky na chodbě před kanceláří, elektronickou cestou (e-mailem) vedoucímu služby.
 • náležitosti stížnosti

Měla by obsahovat obsah stížnosti a návrh řešení, ale řešena bude každá stížnost. Stěžovatel má právo, aby mu se stížností někdo pomohl (např. pracovník Farní charity) a může zvolit svého zástupce, informace o náležitostech stížnosti poskytne také např. Občanská poradna (Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem)

 • komu se stížnost podává

Stížnost lze podat kterémukoliv pracovníkovi NZDM.

Se stížností se lze také obrátit hierarchicky na níže uvedená místa, tj. např. nejdříve na pracovníka, který předává stížnost svému vedoucímu. V případě, že je stěžovatel s vyjádřením vedoucího nespokojen, může se obrátit na řed. Farní charity atd.:

Vedoucí zařízení NZDM Střelky
Mgr. K. Litošová 731 604 695, strelka@charitadk.cz

Ředitelka Farní charity Dvůr Králové
Mgr. Kateřina Hojná, 491 616 381, reditel@charitadk.cz

Diecézní ředitel v Hradci Králové RNDr. J. Stejskal, Velké náměstí 35, 500 01, tel. 495 063 135

Další instituce zabývající se lidskými právy:
Krajský úřad-sociální odbor (např. inspekce kvality), Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové, telefon: 495 817 111
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376, Praha 2
Veřejný ochránce práv (podle zákona 349/1999 Sb. O Veřejném ochránci práv), Údolní 39, Brno, 602 00 (tel. 542 542 888)

 • vyřizování a evidence stížností

Stížnost bude vyřešena do 30 dnů. Pokud se její vyřízení z vážných důvodů prodlouží, zodpovědný pracovník o tom stěžovatele vyrozumí. Jestliže nebude stížnost do 30 dnů řešena nebo s řešením stížnosti nebudete spokojeni, můžete podat stížnost znovu nebo ji podat k vedení charity dle hierarchie v tabulce.

vyřizování podepsaných stížností

 1. Písemná stížnost je vyřízena písemně - odpovědí na dopis (pošta, elektr. forma)
 2. Ústní stížnost je vyřízena písemně – při podání stížnosti (osobní i telefonické)
  se pracovník se stěžovatelem domluví, kam mu má odpověď doručit.

vyřizování anonymních (nepodepsaných) stížností

 1. Anonymní písemná stížnost - odpověď je vyvěšena na nástěnce před klubovnou (vstupní chodba fary)
 2. Anonymní ústní stížnost- pracovník se se stěžovatelem nebo jeho zástupcem domluví, kam bude odpověď na stížnost doručena.
 • osoby oprávněné účastnit se vyřizování stížnosti

Vyřizování stížnosti (pokud nejsou uváděny citlivé nebo osobní informace) jsou oprávněni se účastnit: stěžovatel, zástupce stěžovatele, tlumočník, osoby pověřené přijímáním stížností, osoby, na které si stěžovatel stěžuje, další osoby, které mohou podat ke stížnosti informace nebo jichž se stížnost přímo týká, osoby či orgány, ke kterým se lze odvolat proti výsledku vyřizování stížnosti