PRÁVA KLIENTA

Kromě povinností má klient i svá práva:  

 • Právo na bezplatné využívání nabídky klubu
 • Právo v rámci otvírací doby kdykoliv přijít a odejít
 • Právo pobývat v klubu i bez zapojení se do aktivit
 • Právo na důstojnost, svobodu myšlení, názorů a náboženského vyznání
  a rozhodování.
 • Právo navrhovat program klubu a ovlivňovat jeho chod
 • Právo si stěžovat si a odvolat se na rozhodnutí vedoucích
 • Právo vhledu do své dokumentace
 • Právo zůstat v anonymitě
 • Právo změnit max. 2x do roka klíčového pracovníka


PRÁVA PRACOVNÍKA

 • Právo na slušné zacházení ze strany klienta
 • Právo na udělení sankce
 • Právo na klidné pracovní prostředí
 • Právo na změnu klienta, kterému je klíčovým pracovníkem v odůvodněném případě

 

VNITŘNÍ PRAVIDLA KLUBU STŘELKA

 

HLAVNÍ PRAVIDLA

 • Dodržování smlouvystr7

  Při smlouvě jsme se dohodli na některých věcech, a ty mají platit.
  Např. na práci nad svým individuálním plánem.

 •  

  Žádné drogy
  V klubu je zakázáno užívat návykové látky (alkohol, cigarety, jiné drogy), mít je u sebe nebo přicházet pod
   jejich vlivem. Pravidlo platí i pro venkovní prostor kolem klubu. Upozornění: všichni občané, včetně vedoucích, mají oznamovací povinnost (zneužívání návykových látek u nezletilých).
 • Žádné násilí
  V klubu vyřizujeme své záležitosti jinak než pěstí nebo jiným druhem napadení druhého člověka. Nevyvoláváme rvačky, ale ani slovní potyčky. Nenadáváme si, neprovokujeme, nenapadáme rodinu druhého člověka, neposmíváme se jiným, neponižujeme je.
 • Žádné sprosťárny
  V klubu se snažíme mluvit slušně, nerozvíjíme žádné sexuální aktivity, nepoužíváme vulgární gesta. Pravidlo platí i pro počítač (FB, chat). Upozornění: všichni občané, včetně vedoucích, mají oznamovací povinnost (sexuální aktivity u nezletilých).
 • Žádné dovolování si na dospělé7
  V klubu se snažíme dodržovat základní pravidla slušného chování, jako jsou pozdrav, poděkování, pomoc, úcta k druhému člověku apod. Kdo chce přicházet do klubu, musí počítat s tím, že toto chování budou vedoucí vyžadovat nejen pro sebe, ale také pro návštěvy, jiné klienty a další osoby, které se v budově pohybují.

 • Žádný nepořádek

  V klubu se chováme tak, aby také ostatním s námi bylo dobře a mohli v klidu využívat služby. K majetku Střelky se chováme tak, aby nám co nejdéle vydržel. Pokud najdeme nějaké poškození, nahlašujeme to vedoucím. Uklízíme po sobě, třídíme odpad, šetříme vodou, elektrikou.

 • Žádné lhaní
  V klubu mluvíme pravdu, nevymýšlíme si, dodržujeme slovo. Nepomlouváme ostatní, nežalujeme. 

 • Žádné krádeže
  Z klubu neodnášíme žádné věci bez dovolení vedoucích. Pokud si něco chceme půjčit, zeptáme se.
  Upozornění: všichni občané, včetně vedoucích, mají oznamovací povinnost (trestná činnost).

 • Žádné záškoláctví
  Kdo nebyl ve škole (a je povinen, nemá řádnou omluvenku od lékaře), nemůže do klubu přijít. Upozornění: všichni občané, včetně vedoucích, mají oznamovací povinnost (záškoláctví).


 • Žádné roznášení nemocírýma
  Kdo je nemocný, i když byl ve škole, do klubu nebude moci přijít, aby nenakazil ostatní. Do klubu však nepustíme ani toho, kdo není zrovna psychicky v pohodě, jako ani toho, kdo trpí parazitárními potížemi.

 

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V KLUBU A PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

 • Návštěva je ten, kdo nechodí a nechce chodit do klubu. Může být v klubu max. 10 min., když s tím vedoucí i klienti Střelky souhlasí. Mladší sourozenci mohou být v klubu i déle (max. 3 najednou). O mladšího sourozence se musí klient starat. Návštěva se může pohybovat v prostorách klubu, pokud tím nenarušuje program.
  Může na trampolínu, zahrát si fotbálek, ping pong, stolní hru, ale nesmí na hudební nástroje, PC.

 

 • Zájemce je ten, kdo chce do klubu chodit, ale ještě nemá smlouvu. Může si zkoušet klub po celý den. Může dělat to samé, co návštěva.

 

PRAVIDLA POČÍTAČŮ

 • Kdo nemá zkoušky, nemůže bez přímého dohledu vedoucích
  využívat počítač. Zkoušky složíš tehdy, když samostatně
  a bez chyby zvládneš všechny zadané úkoly.
  Učit na zkoušky se můžeš kdykoliv, když ti to vedoucí dovolí.
 • Škola má přednost
 • PC jsou od 15:00 (kromě školy)
 • Pokud sedíš u počítače, zodpovídáš a něj
 • Choď jen na stránky, které neznázorňují násilí, hazard, sexuální podtext
 • Dopisuj si slušně a bezpečně
 • Na Facebook od 13 let
 • Na PC jsme nejdéle 30 min denně (neplatí pro školní přípravu)
 • Nelez do složek jiných lidí
 • Nestahuj hudbu ani filmy, neinstaluj programy bez dovolení vedoucích
 • U PC nejíme
 • Používáme sluchátka, pokud chceš hudbu pustit nahlas, dovol se vedoucího
 • Tiskárnu je možné využít jen se svolením vedoucího
 • Pokud dojde k porušování pravidel nebo správné péče o PC, bude ti pravděpodobně zamezen vstup na počítač, budeš opakovat zkoušky nebo při závažném porušení dostaneš stopku do celého klubu.

 

PRAVIDLA HUDEBNY

 • Na hudební nástroje může hrát samostatně jen ta osoba, která je s vedoucími domluvená. Rozhodně to není návštěva (kamarád nebo rodič, který tu nemá sjednanou smlouvu).
 • Vždy je jedna osoba, která za pořádek v hudebně zodpovídá. Je to člověk, který má v klubu sjednanou smlouvu. Pokud neurčí vedoucí jinak, je to vždy automaticky nejstarší osoba.
 • Kabely se nepřehazují a nevytahují
 • Nepřipojují se vlastní nástroje.
 • Nezvyšuje se hlasitost beden, ani jinak se technika nenastavuje.
 • Mikrofony se nesnímají ze stojanů.
 • Při hraní jsou vždy zavřené dveře a okno.
 • Každá závada musí být nahlášena.
 • Pokud jsi objevil závadu před začátkem hraní, nahlas ji vedoucím, protože jinak bude náhrada škody spadat na tebe.
 • Basová kytara je k zapůjčení v kanceláři.
 • Udržujeme po sobě pořádek (srovná židle, kabely, nástroje, vypne nástroj)
 • Sankce za porušování pravidel hudebny budou nejpravděpodobněji souviset s náhradou hudebních nástrojů nebo zákazem hraní, ev. vstupu do hudebny nebo celého klubu.

 

PRAVIDLA PROGRÁMKŮ

 • Když tě prográmek nebaví: Nekaž to ostatním, nemusíš tu být
 • Můžeš přijít s vlastním tématem, budeme rádi

 

PRAVIDLA KUCHYŇKY

 • Můžeš se napít vody z kohoutku nebo předem připraveného nápoje. Nemusíš se ptát vedoucích. Nápoj nepřipravuj sám.
 • Umyj, utři a ukliď po sobě hrneček.
 • Šetři vodou.
 • Vaření a pečení je možné po dohodě s vedoucím. Bez dovolení vedoucích nepoužívej jiné kuchyňské náčiní
 • Bezpečnost práce při vaření a pečení:
  Zvláště dávej pozor přii vytahování horkého plechu z trouby (používej rukavice), na horký vzduch z trouby, když ji otevíráš, na rozpálené plotýnky, na kterých už není hrnec, při míchání těsta el. míchačem, samostatně nepouštěj elektrické přístroje, pozor na vařící se vodu v hrnci, v kuchyňce se nestrkej, pozor přikrájení nožem (ne proti dlani), každý úraz nahlas vedoucímu.
 • Po práci v kuchyňce uklízí nádobí, linku i podlahu ten, kdo vařil. 
 • Pokud nebudeš dodržovat pravidla, nebudeš moci kuchyňku užívat.

 

PRAVIDLA NA CHODBĚ

 • Neběháme a nekřičíme na chodbě.
 • Nelezeme do průchodu (tunelu)
 • Pozdravíme ty, kteří přicházejí na faru, do občanské poradny a jiné návštěvy, chováme se k nim slušně.
 • Dodržujeme pravidla fotbálku (nezvedáme ho za tyče, nepoužíváme jako bradla)
 • Dodržujeme pravidla ping pongu (půjčujeme si pálky a míček z klubu a zase je vracíme, rozbitý míček nahlašujeme, nesedáme na stůl)

 

PRAVIDLA ZAHRADY

 • Nechodíme do garáže ani do kůlny
 • Bez dovolení vedoucích neroztahujeme ani nestahujeme slunečníky
 • Nelezeme na kameny jezírka, nelovíme ryby, nekrmíme je, neházíme do jezírka žádné předměty, zejména kamínky
 • Pokud si půjčíme míč, kopeme jemné a nízké rány. Neničíme kytky, zeď a nehrozí překopnutí míče k sousedům nebo na ulici.
 • Míč vracíme po skončení hry vedoucím.
 • Pískoviště uklízí po sobě ten, kdo jej používal.
 • Nepouštíme vodu ze zahradních kohoutků a hadic.
 • Dodržujeme pravidla trampolíny: ptáme, se, když chceme skákat, skáče jen jeden, nemáme u sebe ostré předměty, skáčeme bosi, skáčeme po vymezený čas, neděláme přemety, nejíme u skákání, netaháme za síť

 

PRAVIDLA FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotky z klubu zůstávají v počítači na klubu. Jestli se ti některá fotka nelíbí, oznam to vedoucím a on ji smaže. Pokud chce někdo fotky zveřejnit (např. na FB), musí k tomu mít povolení toho, kdo na fotce vystupuje. Pravidlo platí pro klienty i vedoucí klubu.

 

OZNAMOVACÍ POVINNOST

Pracovníci klubu mají tak, jak všichni občané, oznamovací povinnost, pokud se dozví o plánované krádeži, fyzickém nebo psychickém týrání dítěte apod.