Popis realizace služby

 

1) Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob:

Poslání služby:

Klub Labyrint při Farní charitě Dvůr Králové nad Labem poskytuje formou ambulantních a terénních služeb v Královéhradeckém kraji, zejména na Královédvorsku, podporu a pomoc rodinám s dítětem nebo dětmi do 18 let věku, které jsou ohroženy sociálním vyloučením či znevýhodněním nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedaří se jim situaci bez podpory překonat.

Jedná se zejména o pomoc a podporu v oblastech jako je:

 • bydlení
 • finance
 • péče o děti/dítě a jejich výchova
 • zlepšení vlastních dovedností

Cílová skupina:

Rodina, kterou se rozumí:

 • biologičtí rodiče s dítětem/dětmi do 18 let věku
 • rodič dítěte/dětí do 18 let věku žijící s partnerem/partnerkou
 • rodič samoživitel s dítětem/dětmi do 18 let věku
 • osoba, které je dítě/děti do 18 let věku svěřeny do péče

 

Cíle:

1) Klient, který vytváří bezpečné prostředí pro své děti

 1. Pracovník s klientem spolupracuje na vytvoření takového prostředí v domácnosti, aby děti vyrůstaly v rodině. Týká se např. pravidelných lékařských prohlídek, očkování, péče o dítě z hlediska hygieny, dostatečné ošacení pro děti, vliv alkoholu na rodiče apod.

 

2) Dítě, které chodí pravidelně do školy.

 1. Jedná se také o podporu rodičů při práci s dětmi, dále podporu v rozvoji dětí při osvojování si znalostí a schopností včetně podpory v pravidelné školní docházce.
 2. Jedná se také o místo vhodné pro studium dítěte a plnění školních povinností.

 

3) Klient, který bude zvládat svoji finanční situaci.

 1. Podpora v hospodaření s prostředky – rodinný rozpočet.
 2. Podpora v nezadlužování rodiny - vytváření rezervy.

4) Klient, který splácí své dluhy.

 1. Podpora v hospodaření s prostředky – rodinný rozpočet (kde lze ušetřit, kolik lze ušetřit, jak se to daří nebo nedaří)
 2. Podpora při splácení dluhů (rozvržení plateb, výše částek, bilance dle aktuální finanční situace).
 3. Řešení otázky exekucí – splácení (rozložení plateb, zjištění částky, možnosti splácení - kalendář).

5) Klient, který bude mít stabilní bydlení.

 1. Pracovník s klientem spolupracuje na vytvoření vhodného prostředí pro vývoj dítěte, např. dostupnost pitné vody, elektřina v bytě, možnost topení zejména v zimních měsících.

 

6) Klient, který bude mít i jiný příjem než systém sociální pomoci

 1. Aktivní zapojení klienta do přípravy na povolání, možnost pomoci s nalezením práce a zapojení se do běžného života.
 2. Udržení si zaměstnání nebo brigádu (stabilní příjem) a začlenění se do běžného života.

Zásady služby:

 • Individuální přístup (každému dle jeho potřeb)
 • Aktivizace uživatelů (motivace ke změně i jednoho člena – např. aby posílal rodič dítě do školy, dodržovat povinné lékařské prohlídky apod.)
 • Zapojení členů rodiny (zapojení rodičů, popř. dalších členů)
 • Respekt soukromí klienta (nelezeme mu do věcí – skříně, lednice, pošta)

Forma poskytování služby:

 • Ambulance – formou konzultačních hodin
 • Terén – v přirozeném prostředí uživatelů

Kapacita služby:

 • Pro terénní formu služby 25 klientů.
 • Pro ambulantní službu 50 klientů.

 

2) Nabízené činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost s dětmi,

- jedná se o práci s dítětem nebo s dětmi, při této činnosti však dochází primárně ke zlepšování kompetencí rodiče či rodičů, aby dané činnosti zvládali v budoucnu s dítětem samostatně

 1. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,

- jedná se o práci s rodiči, kteří jsou vedeni k rozvoji dovedností, které využijí ve svém životě (např. hospodaření s financemi, upevnění vztahu v rodině, pomoc a podpora při získávání pracovních činností apod.)

 1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 • jedná se o poskytnutí úkonů a nácviků širokého spektra, které vedou k rozvoji dětí,
  a které využijí ve svém životě, pracovníci by měli pracovat s rodinou jako celkem, činnost bez rodiče je až nejzazší možností
 1. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 • rodiče jsou vedeni k vytvoření vhodného místa na vzdělávání a vhodného režimu pro děti (možnost sedět a psát úkoly u stolu, v klidném prostředí bez hluku)
 1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
 • podpora rodičů, aby jejich děti navštěvovaly dostupné kroužky, případná spolupráce s úřady na možnosti zajištění např. dávek apod., jedná se také o dostupnou formu doučování dětí

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

 • jedná se o podporu, aby byl rodič schopný zkontaktovat se s lékaři, úřady, školským zařízením, soudem, jinou sociální službou apod., případně ho doprovodit

c) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 • jedná se o udržení míry samostatnosti, zamezení sociální izolace, podpora k přebírání zodpovědnosti za své jednání, posilování vlastní hodnoty, hledání vnitřních i vnějších zdrojů při řešení situace, budování či upevňování vlastních hranic, získání podpory při řešení situací apod.

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 • podpora při vyřizování finančních záležitostí jako jsou dávky, přídavky na děti, potřebné doklady, možnost zaměstnání, zprostředkování návštěvy lékařů, soudů, případně možnost doprovodu
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 • jedná se o činnosti, kde je klient podporován v kontaktu s užší i širší rodinou, je motivován k zapojení blízkých osob do řešení situací.

3) Jednání se zájemcem o službu

Účelem je posouzení, zda zájemce o službu patří do cílové skupiny a je možné naplnit jeho očekávání. Prvotní kontakt se zájemcem může být realizován prostřednictvím pracovníka Farní charity, OSPOD nebo osoba přichází sama. Oslovení může proběhnout písemnou či elektronickou formou, telefonicky nebo prostřednictvím terénní práce. Při prvotním kontaktu dojde ke sjednání schůzky v ambulantní formě služby nebo v místě bydliště zájemce, kde je provedeno sociální šetření a na základě toho je se zájemcem sjednána Smlouva o poskytování sociální služby nebo je evidován jako odmítnutý zájemce.

 

4) Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby:

Smlouva o poskytování sociální služby je písemná, sjednává ji pověřený pracovník. Pracovník si průběžně ověřuje, zda zájemce rozumí obsahu a účelu Smlouvy. Smlouva se sjednává na dobu určitou (max. jeden rok). Smlouvu lze ukončit ze strany klienta i ze strany poskytovatele. Spolu se smlouvou je nutné podepsat Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Individuální plánování

Klient si stanoví svůj osobní cíl, který lze definovat jako hlavní zakázku, jedná se o to, co chce v životě klient změnit, čeho chce dosáhnout. Individuální plán vychází z osobních cílů, potřeb, možností a schopností uživatele. Smyslem individuálního plánování je prostřednictvím služby SAS naplnit osobní cíl klienta. Individuální plán je pravidelně revidován a hodnocen. Za průběh plánování je zodpovědný klíčový pracovník.

 

5) Podávání a vyřizování stížností

 • Klienti, ale i jejich děti si mohou stěžovat na kvalitu, způsob poskytování služby (což zahrnuje především doprovázení), postup a chování zaměstnanců i na další okolnosti související s činnostmi Klubu SAS Labyrint. Stížnosti lze podat:
 1. ústně

- osobně, telefonicky na číslo 730 595 793 (vedoucí sepíše stížnost do písemné podoby)

 1. b) písemně

- vhozením do schránky na adrese Erbenova 2355, DKnL

- elektronickou poštou

- dopisem

- SMS zprávou

- zprávou na Facebookovém profilu SAS Klubu Labyrint

 

Stížnost může být i anonymní (řešení stížnosti je vyvěšeno na nástěnce v Klubu).
Se stížností se lze obrátit nejdříve na kteréhokoliv pracovníka SAS Klubu Labyrint, který předává stížnost vedoucímu SAS Klubu Labyrint. Stížnost bude vyřešena do 30 dnů.

 

6) Prostředí, ve kterém je služba poskytována:

Prostory, ve kterých je služba poskytována se nachází v ulici Erbenova 2355, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o patrovou budovu umístěnou v centru města, naproti autobusovému nádraží a pro uživatele dobře dostupnou. Klub Labyrint se nachází v 1. patře.

7) Další informace:

webové stránky dk.charita.cz