Popis realizace služby

1. Poslání:

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice při Farní charitě Dvůr Králové n/Labem je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, kteří nejsou umístitelní na otevřeném ani chráněném trhu práce. Naším cílem je získání, rozvíjení a udržení jejich individuálních schopností v oblasti pracovních dovedností a návyků v co nejširší možné míře a popřípadě pomoc se zprostředkováním vhodného zaměstnání.

2. Cíl

Cílem naší služby je uživatel, který:

 • Ovládá pracovní návyky (např. dodržování pracovní doby, příchodu do dílny, převlečení a přestávky) a samostatně zvládá některé dovednosti z nabídky jednotlivých dílen v naší službě.
 • Je schopen dodržovat pracovní postupy.
 • Je schopen v rámci svých možností samostatně řešit pracovní úkoly.

3. Okruh osob

Služba sociálně terapeutická dílna je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 let do 64 let, kteří chtějí zvýšit nebo udržet své pracovní dovednosti a návyky.

4. Uživatelům poskytujeme

Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování služby sociálně terapeutické dílny ve smyslu ustanovení § 67 (2) zákona o sociálních službách:

      a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

          1.    pomoc při běžných úkonech osobní hygieny:

                  • dohled, podpora, případně pomoc při dodržování základních hygienických návyků (např. mytí a utírání rukou, používání mýdla, ručníku, kapesníku, WC, česání vlasů apod.).

     b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

          1.    zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální 
                
výživy a potřebám dietního stravování:

                  • vyhrazená doba na dopolední a odpolední svačinu a oběd,
                  • zajištění celodenní stravy nebo obědu (hradí uživatel služby),

         2.    pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby:

                  • pomoc při přípravě stravy studených a teplých jídel,
                  • pomoc při ohřevu vlastní stravy v kuchyňce v mikrovlnné troubě, uvařit si vlastní kávu a čaj, kdykoliv během dne.

     c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích
         k sociálnímu začlenění

         1.    nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

         2.    nácvik přesunu na vozík a z vozíku

      d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

         1.    nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností
               a dovedností:

                  • dílna ručních prací (výroba dekoračních, upomínkových a reklamních předmětů),
                  • dílna šicích prací (ruční a strojové šití),
                  • zahradní dílna (např. setí a sázení květin a jiných rostlin do květináčů a na záhonky, plení, zalévání, hrabání, sekání a úprava trávníku, sběr ovoce, apod.) – práce probíhají zpravidla jaro – podzim, dle potřeby na pronajatém pozemku v obci Chotěborky,
                  • dílna úklidových prací (běžný domácí úklid, zametání chodníku, odklízení sněhu, sběr odpadků, třídění odpadu a práce s prádlem – třídění ošacení, praní, sušení a žehlení prádla, které probíhá celoročně v nepravidelných časech na Faře ve Dvoře Králové n/L.
                  • dílna kuchyňských prací (vaření, příprava společenského stolování, prostření a úklid stolu, úklid nádobí apod.),

         2.    pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním
                 prostředím
:

                  • kulturně společenské akce, (exkurze, pomoc při prodejních akcích a workshopech jako jsou např. vánoční trhy, Den charity apod.).
                  • kontakt se společenskými institucemi (prodej v "Tréninkovém obchodu Slunečnice", nakupování v obchodech, manipulace s penězi, návštěva úřadů apod.)

5. Zásady poskytování služby

 • Individuální přístup – uznáváme jedinečnost každého člověka. S uživatelem individuálně plánujeme a zaměřujeme se na dosažení cílů, které si uživatel sám zvolí, a které jsou zároveň v souladu s cíli služby.
 • Podporujeme sebedůvěru – podporujeme uživatele, aby byl schopen zvládnout neúspěch, poučil se z něho a nevzdával se při prvním selhání.
 • Aktivní přístup – podporujeme uživatele v samostatnosti, hledáme a nabízíme řešení, jak překonávat překážky.

6. Místo a doba poskytování služby

Služba je poskytována v pronajatých prostorech na Nám. T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem, ambulantně v pracovní dny pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hod. a v Tréninkovém obchodu Slunečnice pondělí až pátek od 9:00-12:00 a od 13:00-16:00 hod, na adrese Havlíčkova 14, Dvůr Králové nad Labem. Služba v Tréninkovém obchodu Slunečnice probíhá ve složení jeden uživatel a jeden pracovník v soc. službách.

Zpravidla jaro-podzim nebo dle potřeby probíhají zahradní práce na pozemku v Chotěborkách. Celoročně v nepravidelných časech probíhá dílna úklidových prací zejména práce s prádlem v budově Fary, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem.

7. Stanovená denní kapacita

       20 uživatelů

8.   Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu může probíhat v zařízení STD Slunečnice. Tomuto jednání předchází forma kontaktu, která může být e-mailová, telefonická, písemná a osobní.  Jednání se zájemcem se můžou účastnit další osoby (rodinní příslušníci, přátelé, tlumočníci apod.). Během tohoto setkání probíhá sociální šetření. Současně se při tomto šetření zájemce seznámí se smlouvou a ostatními dokumenty služby, které jsou nutné k uzavření smlouvy. Tuto smlouvu může zájemce o službu připomínkovat.

9. Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby

Pokud zájemce projeví o službu zájem a v procesu jednání se zájemcem se zjistí, že spadá do cílové skupiny a služba je pro něj vhodná, je s ním uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby. Sociální pracovník sjednává se zájemcem rozsah a průběh poskytování sociální služby. Společně se domlouváme na konkrétní náplni a očekávání od služby.

10. Podávání stížností

Uživatel je seznámen a oprávněn podávat stížnosti. Stížnost může podat na kvalitu a způsob poskytování služby, jednání pracovníků i na další okolnosti související s poskytováním služby. Stížnost může uživatel vznášet ústně, písemně nebo anonymně. Každá stížnost ústní i písemná je zapsána a evidována v sešitě Přání a stížností. Může ji podat uživatel, popř. zástupce, kterého si zvolí.

Pokud si uživatel stěžuje na pracovnice v sociálních službách tak - Sociální pracovnici - tel. 731 401 417, 491 616 630, Adresa: Farní charita DKnL, Nám. T.G.M. 40, 544 01 DKnL,

pokud si stěžuje na sociální pracovnici tak – Vedoucímu pracovníkovi – tel. 731 401 417, 491 616 630, Adresa: Farní charita DKnL, Nám. T.G.M. 40, 544 01 DKnL,

pokud si stěžuje na vedoucí pracovnici tak – Vedoucí sociálního úseku Farní charity – Adresa: Palackého 99, 544 01, DKnL,

pokud si stěžuje na vedoucí sociálního úseku tak - Ředitelce Farní charity DKnL - tel. 491 616 381, 734 435 105, Adresa: Farní charita, Rooseveltova 315, 544 01 DKnL

11. Materiální a technické zabezpečení

Budova, kde je sídlo STD Slunečnice, je majetkem Města Dvůr králové n/L. Budova se nachází v centru města a prostory STD slunečnice se nacházejí v přízemí této budovy. Vchod do budovy není bezbariérový, při vstupu jsou 3 vstupní schody, ostatní prostory jsou bezbariérové. Možnost parkování je v přilehlé ulici za poplatek. V budově se nachází:

Dílna - je vybavena potřebným nábytkem a dalším příslušenstvím (pracovní stoly, kancelářské potřeby, standardní PC s programovým vybavením, tiskárna, mobilní telefon a pevný telefon).

Kuchyňka – je vybavena elektrickým sporákem, dvěma lednicemi, mycím dřezem, mikrovlnou troubou, varnou konvicí a potřebným kuchyňským vybavením.

Kancelář – je vybavena potřebným nábytkem a dalším příslušenstvím (notebook, tiskárna).

Šatna – vybavena regály a věšákem na oblečení.

Sociální zařízení – samostatné pro klienty a pro zaměstnance.

Pro zahradnické činnosti je k dispozici zahradnické nářadí.

12.   Další informace

Informace o službě jsou zveřejněny a aktualizovány na webových stránkách: www.dk.charita.cz/std, nebo lze kontaktovat přímo STD Slunečnice při Farní charitě DKnL, na e-mail: slunecnice@charitadk.cz, nebo na adrese: Nám. TGM 40, 544 01 Dvůr Králové n/L, tel.: 491 616 360, 731 401 417.