Popis realizace služby

1. Poslání

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice při Farní charitě Dvůr Králové n/L je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením. Prostřednictvím sociálně pracovní terapie podporuje získávání, rozvíjení či udržování pracovních a sociálních schopností, dovedností a návyků, které vedou k možnému pracovnímu začlenění.

2. Cíl

Cíle sociální služby jsou:

  • Uživatel zvládá návyky potřebné k pracovní činnosti (např. dodržování pracovní doby, příchod do dílny, převlečení se do pracovního oblečení, přestávka, úklid pracoviště apod.).
  • Uživatel zvládá pracovní postupy (i podle slovního vedení a návodů)
  • V průběhu dne soběstačně pečuje o vlastní osobu
  • Získal potřebné dovednosti vedoucích k sociálnímu začlenění – zejména zajít na poštu, provést drobný nákup, komunikovat s ostatními osobami v dílně i mimo dílnu, orientovat se ve městě, znát činnost potřebných institucí a služeb, nakládat s přiměřenými finančními prostředky apod.

3. Okruh osob

Služba sociálně terapeutická dílna je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 let do 64 let, kteří chtějí zvýšit nebo udržet své pracovní dovednosti a návyky.

4. Uživatelům poskytujeme

Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování služby sociálně terapeutické dílny ve smyslu ustanovení § 67 (2) zákona o sociálních službách:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. pomoc při běžných úkonech osobní hygieny: 
- dohled, podpora, případně pomoc při dodržování základních hygienických návyků (např. mytí a utírání rukou, používání mýdla, ručníku, kapesníku, WC, česání vlasů apod.).

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování:
- vyhrazená doba na dopolední a odpolední svačinu a oběd,
- zajištění celodenní stravy nebo obědu (hradí uživatel služby),

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby:
- pomoc při přípravě stravy studených a teplých jídel,
- pomoc při ohřevu vlastní stravy v kuchyňce v mikrovlnné troubě, možnost uvařit si vlastní kávu a čaj, kdykoliv během dne.

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činnostívvedoucích k sociálnímu začlenění

1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností: 

- ruční práce (např. výroba dekoračních, upomínkových a reklamních předmětů apod.),
- šicí práce (ruční a strojové šití),
- zahradní práce (např. setí a sázení květin a jiných rostlin do květináčů a na záhonky, plení, zalévání, hrabání, sekání a úprava trávníku, sběr ovoce, apod.) – práce probíhají zpravidla jaro – podzim
- úklidové práce (např. běžný domácí úklid, zametání chodníku, odklízení sněhu, sběr odpadků, třídění odpadu apod. a práce s prádlem – třídění ošacení, praní, sušení a žehlení prádla, které probíhají celoročně v nepravidelných časech
- kuchyňské práce (např. vaření, příprava společenského stolování, prostření a úklid stolu, úklid nádobí apod.),
- dřevařské práce – práce probíhají celoročně v nepravidelných časech

2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím:

- kulturně společenské akce, (exkurze, pomoc při prodejních akcích a workshopech jako jsou např. Vánoční trhy, Den charity apod.).
- kontakt se společenskými institucemi (např. prodej v „Tréninkovém obchodu Slunečnice“, nakupování v obchodech, manipulace s penězi, návštěva úřadů apod.)

 

5. Zásady poskytování služby

  • Individuální přístup – uznáváme jedinečnost každého člověka. S uživatelem individuálně plánujeme a zaměřujeme se na dosažení cílů, které si uživatel sám zvolí, a které jsou zároveň v souladu s cíli služby.
  • Podporujeme sebedůvěru – podporujeme uživatele, aby byl schopen zvládnout neúspěch, poučil se z něho a nevzdával se při prvním selhání.
  • Aktivní přístup – podporujeme uživatele v samostatnosti, hledáme a nabízíme řešení, jak překonávat překážky.
  • Pracovní prostředí – vytváříme podmínky podobné běžnému zaměstnání

6. Místo a doba poskytování služby

Služba je poskytována v pronajatých prostorech na Nám. T. G. Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem, ambulantně v pracovní dny pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hod. a v Tréninkovém obchodu Slunečnice pondělí až pátek od 9:00-12:00 a od 13:00-16:00 hod, na adrese Havlíčkova 14, Dvůr Králové nad Labem. Služba v Tréninkovém obchodu Slunečnice probíhá ve složení jeden uživatel a jeden pracovník v soc. službách. Dřevařské a úklidové práce probíhají v rozsahu provozní doby STD Slunečnice dle potřeby na adrese Švehlova 400 ve Dvoře Králové nad Labem. Zpravidla jaro-podzim nebo dle potřeby probíhají zahradní práce na pozemku v Chotěborkách.

7. Stanovená denní kapacita

Vzhledem k materiálnímu a personálnímu zajištění máme stanovenou denní kapacitu 20 uživatelů.

8. Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu může probíhat v zařízení STD Slunečnice. Tomuto jednání předchází forma kontaktu, která může být e-mailová, telefonická, písemná a osobní.  Jednání se zájemcem se můžou účastnit další osoby (rodinní příslušníci, přátelé, tlumočníci apod.). Během tohoto setkání probíhá sociální šetření. Současně se při tomto šetření zájemce seznámí se smlouvou a ostatními dokumenty služby, které jsou nutné k uzavření smlouvy. Tuto smlouvu může zájemce o službu připomínkovat.

9. Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby

Pokud zájemce projeví o službu zájem a v procesu jednání se zájemcem se zjistí, že spadá do cílové skupiny a služba je pro něj vhodná, je s ním uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby. Sociální pracovník sjednává se zájemcem rozsah a průběh poskytování sociální služby. Společně se domlouváme na konkrétní náplni a očekávání od služby.

10. Stížnosti

Uživatel je seznámen a oprávněn podávat stížnosti. Stížnost může podat na kvalitu a způsob poskytování služby, jednání pracovníků i na další okolnosti související s poskytováním služby. Stížnost může uživatel vznášet ústně, písemně nebo anonymně. Každá stížnost ústní i písemná je zapsána a evidována v sešitě Přání a stížností. Může ji podat uživatel, popř. zástupce, kterého si zvolí.

Pokud si uživatel stěžuje na pracovnice v sociálních službách tak – Vedoucí a Sociální pracovnici - tel. 731 401 417, 491 616 630, Adresa: Farní charita DKnL, Nám. T.G.M. 40, 544 01 DKnL, pokud si stěžuje na vedoucí a sociální pracovnici tak – Vedoucí sociálního úseku Farní charity – Adresa: Palackého 99, 544 01, DKnL, pokud si stěžuje na vedoucí sociálního úseku tak - Ředitelce Farní charity DKnL - tel. 491 616 381, 734 435 105, Adresa: Farní charita, Rooseveltova 315, 544 01 DKnL.

11. Materiální a technické zabezpečení

Budova, kde je sídlo STD Slunečnice, je majetkem Města Dvůr králové n/L. Budova se nachází v centru města a prostory STD slunečnice se nacházejí v přízemí této budovy. Vchod do budovy není bezbariérový, při vstupu jsou 3 vstupní schody, ostatní prostory jsou bezbariérové. Možnost parkování je v přilehlé ulici za poplatek. V budově se nachází:

Dílna - je vybavena potřebným nábytkem a dalším příslušenstvím (pracovní stoly, kancelářské potřeby, standardní PC s programovým vybavením, tiskárna, mobilní telefon a pevný telefon).

Kuchyňka – je vybavena elektrickým sporákem, dvěma lednicemi, mycím dřezem, mikrovlnou troubou, varnou konvicí a potřebným kuchyňským vybavením.

Kancelář – je vybavena potřebným nábytkem a dalším příslušenstvím (notebook, tiskárna).

Šatna – vybavena regály a věšákem na oblečení.

Sociální zařízení – samostatné pro klienty a pro zaměstnance.

Pro zahradnické činnosti je k dispozici zahradnické nářadí.

Pro dřevařské a úklidové práce je k dispozici dílna, která je vybavena potřebným nářadím, náčiním, spotřebiči a ochrannými pomůckami.

12. Další informace

Informace o službě jsou zveřejněny a aktualizovány na webových stránkách: www.dk.charita.cz/std, nebo lze kontaktovat Farní charitu – službu STD Slunečnice, na e-mail: slunecnice@charitadk.cz, nebo na adrese: Nám. TGM 40, 544 01 Dvůr Králové n/L, tel.: 491 616 360, 731 401 417.