Garantovaná nabídka Občanských poraden

A) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb

Popis úkonu

Jedná se např. o pomoc s domluvením schůzky na městský úřad, úřad práce, ČSSZ, OSSZ apod.; dále předání kontaktu nebo domluvení schůzky u dalších organizací, které umí řešit část zakázky klienta

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení vlastních schopností
- Zjištění silných stránek
- Lepší orientace v životě
- Posílení sociálních kontaktů

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- emoční podpora
- mapování potřeb a přání klientů
-       mapování sítě služeb v regionu
-       podpora v rozpoznávání potřebných informací pro klienta
-       zprostředkování služby: vyjednání schůzky, získání a předání informací, příprava na schůzku, pomoc s vyplněním podkladů apod.
-       vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- zprostředkování kontaktu (telefonicky, osobně)
- rozhovor
- podání informace

 

B) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání

Popis úkonu

-        Sociální systém (sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc tj. pomoc v hmotné nouzi, pomoc osobám těžce zdravotně postiženým, sociální služby)
-        Právo (např. občanské právo, exekuční právo, insolvenční právo, pracovní právo)
-        Psychologie (např. psychická stabilizace, zvýšení svých kompetencí, cesta k třem pilířům štěstí tj. příjemný život, zaujatý život, smysluplný život)

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení vlastních schopností
- Zjištění silných stránek
- Lepší orientace v životě
- Posílení sociálních kontaktů
- Udržení a zlepšení míry samostatnosti
- Zamezení sociální izolace
- Posilování vlastní hodnoty
- Přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora při řešení situací
- mapování silných a slabých stránek
- mapování potřeb a přání klientů
- podpora k přebírání zodpovědnosti
- budování nebo posilování vlastních hranic
- vedení ke společenským hodnotám
- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- rozhovor
- poradenství
- předání informace

C) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

Popis úkonu

Pomoc při vyplnění formulářů, složenek, vyřizování telefonátů či mailů za přítomnosti klienta - s jeho souhlasem; pro někoho jsou tyto záležitosti běžné, pro klienta, který si s nimi neví rady, jsou velmi obtížné.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a svobodnou volbu rozhodnutí.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení vlastních schopností
- Zjištění silných stránek
- Posílení vlastní hodnoty
- Lepší orientace v životě
- Udržení míry samostatnosti
- Zamezení sociální izolace

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora při řešení situací
- mapování silných a slabých stránek
- nácvik činnosti (vyplnění formulářů pro získání dávek, zprostředkování schůzky s lékaři, úředníky apod.)
- podání informace, rady o možnostech zaměstnání, bydlení
- možnost vytvoření finanční rozvahy
- podpora k přebírání zodpovědnosti
- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- nácvik činností
- podání informace
- rozhovor
- poradenství

 

  1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Popis úkonu

Mapování klientovy rodinné situace, pokud to řešení případu vyžaduje, zjišťování možností pomoci z jeho okolí.

Cílem této činnosti je udržení kontaktu s rodinou a motivace k zapojení blízké rodiny do řešení problémových situací.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení komunikace v rodině
- Posílení sociálních kontaktů
- Snížení působení institucí
- Posílení rodinných vazeb
- Zamezení sociální izolace

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora při řešení situací
- mapování rodinných vazeb a jejich silných a slabých stránek
- snížení působení institucí a podpora samostatnosti
- posílení rodinných vazeb
- zlepšení komunikace v rodině
- udržení kontaktu s rodinou
- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- podání informace
- rozhovor
- poradenství