Jednání se zájemcem o službu

Sociální pracovník informuje zájemce (nebo lidi spolupodílejí se na péči o jeho osobu) o možnostech pomoci, zprostředkovává informace, které směřují k řešení nepříznivé sociální situace.

Postup při jednání se zájemcem o službu:

1.      Zájemce kontaktuje soc. pracovníka služby Osobní asistence • Domácí péče a domluví
         se na společném jednání, které probíhá většinou v domácnosti zájemce

2.       Vyjednávání o službě:

  • sdělení požadavků zájemce
  • předání informací o možnostech ze strany služby Osobní asistence • Domácí péče, informování zájemce o všem, co by měl vědět před uzavřením smlouvy o poskytování služby

3.      Zjišťování nepříznivé sociální situace:

  • Pokud se zájemce rozhodne využít služby Osobní asistence • Domácí péče a je cílovou skupinou služby Domácí péče Osobní asistence, sociální pracovník vypracuje na základě šetření záznam z jednání zájemce o službu osobní asistence, který slouží k sepsání smlouvy. Šetření je prováděno sociálním pracovníkem většinou na místě poskytování služby v přímém kontaktu se zájemcem o službu.
  • Od zájemce se zjišťuje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, co si od služby přeje, zda je služba pro zájemce potřebná a v jaké konkrétní formě, průběhu a rozsahu poskytovaných služeb.
  • V případě plné kapacity je žádost zařazena do evidence žadatelů o službu, po uvolnění kapacity je zájemce kontaktován a služba mu je nabídnuta. Následně se znovu vyjednává o službě.

 

Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby

Dojde-li ke shodě mezi zájemcem a poskytovatelem služby Osobní asistence • Domácí péče je vypracována písemná smlouva o poskytování služby osobní asistence na základě záznamu z jednání zájemce o službu.

Před podpisem smlouvy jsou zájemci zopakovány skutečnosti, které smlouva obsahuje. Jestliže zájemce náležitostem smlouvy rozumí a s obsahem souhlasí, smlouvu je možné podepsat.

Smlouvu za poskytovatele podepisuje vedoucí služby Osobní asistence • Domácí péče. Smlouvu za uživatele podepisuje sám uživatel, v případě nezletilosti či jiné překážky je podepsána zástupcem stanoveným dle platné legislativy ČR.

 

Stížnosti

Stížnost je možné podat ústně (osobně nebo telefonicky), písemně (doručovací službou nebo osobně je možné vhodit do označené poštovní schránky organizace), elektronicky, anonymně.

Kontaktní údaje:

telefon vedoucí služby 734 792 806, vedoucí sociálních služeb 736 501 521, ředitelka 734 435 102

Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

email: asistence@charitadk.cz

Stížnost může podat uživatel a kdokoliv, jenž důvod ke stížnosti zjistil. Stěžovatel si může zvolit zástupce (blízkou osobu) nebo tlumočníka pro vyřízení stížnosti.

Poskytovatel reaguje na každou stížnost, která mu byla doručena (i na anonymí). Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 dní od převzetí.

Každý zaměstnanec organizace je povinen přijmout stížnost, kterou předá vedoucímu služby.

O způsobu přijímání a vyřizování stížností jsou vedeny písemné záznamy. Veškeré odpovědi na stížnosti jsou zasílány v písemné podobě zpět stěžovateli. Pokud stěžovatel není znám, jeho stížnost je zaevidována, prošetřena a výsledek se je uveřejněn na informační tabuli před kanceláří osobní asistence. Stížnosti jsou analyzovány na pravidelných poradách pracovního týmu. Za evidenci stížností je odpovědný vedoucí pracovník služby nebo osoba, kterou tím pověří.

V případě stížnosti na sociální pracovnici/vedoucí služby je možné se obrátit na vedoucí sociálních služeb nebo na ředitelku Farní charity Dvůr Králové n. L. (adresa: Rooseveltova 315). V případě nespokojenosti se dále stěžovatel může odvolat k řediteli Diecézní charity Hradec Králové, Velké nám. 37, 500 02, případně Veřejné ochránkyně práv,Údolní 39, Brno, 602 00 (+420) 542 542 888