Popis realizace služby

1) Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob:

Poslání: 

Podpora rodin s dětmi při zvládání obtížných situací, které nedokáží vlastními silami překonat.

Jedná se zejména o pomoc a podporu v situacích:

 • péče o děti a jejich výchova; komunikace mezi členy rodiny; vedení domácnosti; bydlení; finance; zlepšení rodičovských kompetencí; škola; zaměstnání,…

Cílová skupina

Rodiny s dětmi do 18 let v obtížné situaci s bydlištěm v Královéhradeckém kraji, primárně na Královédvorsku.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v obtížné životní situaci. Jedná se o rodiny, které mají vztahové problémy (neshody rodičů s dětmi nebo vzájemně mezi sebou, popř. mezi jinými rodinnými příslušníky), finanční problémy (závislost na sociálních dávkách, nezaměstnanost), potíže s bydlením (neodpovídající, nestálé apod.) a nejsou schopni řešit svoji situaci samostatně a nemají se na koho obrátit o pomoc (např. slabé rodinné vazby, nedůvěra k institucím, chybí vlastní zdroje nebo je neumí využít).

Rodinou jsou myšleny rodiče samoživitelé a rodiny s alespoň 1 nezletilým dítětem. Nepracujeme s jednotlivci, bezdětnými páry a páry s dospělými dětmi.

Cíle

 • Rodina neprohlubuje svoji obtížnou situaci - Našim cílem je pomoci rodinám stabilizovat jejich životní situaci.
 • Rodina posílí své kompetence k řešení obtížných situací - Cílem je podporovat rodiny a její jednotlivé členy v osvojení či posílení vědomostí, dovedností, schopností a postojů (souhrnně kompetencí), které jim pomohou lépe obstát v každodenním životě. Společně hledáme možné zdroje, které by mohli pro zlepšení své situace využít. Na posilování kompetencí pracujeme způsoby, které jsou nepřínosnější a nejvhodnější s ohledem na věk, individuální potřeby a přání klienta.

Forma poskytované služby

Ambulantní – v době konzultačních hodin na adrese služby

Terénní – v přirozeném prostřední klientů, jedná se o místo, na kterém se rodina s pracovníkem dohodne např. bydliště rodiny nebo jiné jimi zvolené místo např. u babičky

Zásady služby

Individuální přístup (každému dle jeho potřeb)

Ke každému je přistupováno s ohledem na jeho životní situaci či obtíže, k tomu je vypracován konkrétní individuální plán, kde se stanoví jednotlivé kroky postupu v dané situaci včetně rozpracování do bodů. Řešení situace se odvíjí dle schopností a možností klienta.

Aktivizace klientů (motivace ke změně i jednoho člena – např. aby posílal rodič dítě do školy, dodržovat povinné lékařské prohlídky apod.)

Vycházíme z toho, že pro vývoj dětí je podstatný vliv rodičů, proto je prvotní snaha aktivizovat a motivovat zejména rodiče, kteří své návyky pak zrcadlí dětem. Rodičům je zde vysvětleno také to, co může nastat, pokud by rodič byl nadále pasivním.

 Zapojení členů rodiny (zapojení rodičů, popř. dalších členů)

Dle možností jsou do individuálního plánu a do spolupráce s rodinou zapojeny i další rodinní příslušníci či osoby, které by mohly pozitivně ovlivnit fungování rodiny. Patří sem i snaha
o pozitivní vazby v širší rodině a jejich případnou obnovu.

 Respekt soukromí klienta (nelezeme mu do věcí – skříně, lednice, pošta)

Jedná se zejména o terénní formu služby. Pracovník nevstupuje do bytu/domu klienta, pokud není vyzván, chodí vždy ohlášen. Pracovníci v případě, že působí v domácnosti klienta, zachovávají jeho soukromí - neotvírají klientovi poštu, neotevírají skříně, šuplíky, lednici apod. Pracovníci nepořizují z domu/bytu klienta fotografické či jiné záznamy, pokud se nedohodnout jinak na základě formuláře o audiovizuálních záznamech.

Kapacita služby

V ambulanci může být pracováno v jeden okamžik maximálně s 1 rodinou.

V terénu může být pracováno v jeden okamžik maximálně se 3 rodinami.

Služba může být sjednána u ambulantní a terénní formy služby dohromady pro maximálně 25 rodin.

Stav naplnění kapacity hlídá vedoucí služby na základě kontroly elektronické databáze a z podkladů týmových porad.

2) Nabízené činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost s dětmi,

- jedná se o práci s dítětem nebo s dětmi, při této činnosti však dochází primárně ke zlepšování kompetencí rodiče či rodičů, aby dané činnosti zvládali v budoucnu s dítětem samostatně

 1. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,

- jedná se o práci s rodiči, kteří jsou vedeni k rozvoji dovedností, které využijí ve svém životě (např. hospodaření s financemi, upevnění vztahu v rodině, pomoc a podpora při získávání pracovních činností apod.)

 1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 • jedná se o poskytnutí úkonů a nácviků širokého spektra, které vedou k rozvoji dětí,
  a které využijí ve svém životě, pracovníci by měli pracovat s rodinou jako celkem, činnost bez rodiče je až nejzazší možností
 1. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 • rodiče jsou vedeni k vytvoření vhodného místa na vzdělávání a vhodného režimu pro děti (možnost sedět a psát úkoly u stolu, v klidném prostředí bez hluku)
 1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
 • podpora rodičů, aby jejich děti navštěvovaly dostupné kroužky, případná spolupráce s úřady na možnosti zajištění např. dávek apod., jedná se také o dostupnou formu doučování dětí

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

 • jedná se o podporu, aby byl rodič schopný zkontaktovat se s lékaři, úřady, školským zařízením, soudem, jinou sociální službou apod., případně ho doprovodit

c) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 • jedná se o udržení míry samostatnosti, zamezení sociální izolace, podpora k přebírání zodpovědnosti za své jednání, posilování vlastní hodnoty, hledání vnitřních i vnějších zdrojů při řešení situace, budování či upevňování vlastních hranic, získání podpory při řešení situací apod.

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

 • podpora při vyřizování finančních záležitostí jako jsou dávky, přídavky na děti, potřebné doklady, možnost zaměstnání, zprostředkování návštěvy lékařů, soudů, případně možnost doprovodu
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 • jedná se o činnosti, kde je klient podporován v kontaktu s užší i širší rodinou, je motivován k zapojení blízkých osob do řešení situací.