Jak služba probíhá

Jednání se zájemcem o službu

Účelem je posouzení, zda zájemce o službu patří do cílové skupiny a je možné naplnit jeho očekávání. Prvotní kontakt se zájemcem může být realizován prostřednictvím pracovníka Farní charity, OSPOD nebo osoba přichází sama. Oslovení může proběhnout písemnou či elektronickou formou, telefonicky nebo prostřednictvím terénní práce. Při prvotním kontaktu dojde ke sjednání schůzky v ambulantní formě služby nebo v místě bydliště zájemce, kde je provedeno sociální šetření a na základě toho je se zájemcem sjednána Smlouva o poskytování sociální služby nebo je evidován jako odmítnutý zájemce.


Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby:

Smlouva o poskytování sociální služby je písemná, sjednává ji pověřený pracovník. Pracovník si průběžně ověřuje, zda zájemce rozumí obsahu a účelu Smlouvy. Smlouva se sjednává na dobu určitou (max. jeden rok). Smlouvu lze ukončit ze strany klienta i ze strany poskytovatele. Spolu se smlouvou je nutné podepsat Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Individuální plánování

Klient si stanoví svůj osobní cíl, který lze definovat jako hlavní zakázku, jedná se o to, co chce v životě klient změnit, čeho chce dosáhnout. Individuální plán vychází z osobních cílů, potřeb, možností a schopností uživatele. Smyslem individuálního plánování je prostřednictvím služby SAS naplnit osobní cíl klienta. Individuální plán je pravidelně revidován a hodnocen. Za průběh plánování je zodpovědný klíčový pracovník.


Podávání a vyřizování stížností

  • Klienti, ale i jejich děti si mohou stěžovat na kvalitu, způsob poskytování služby (což zahrnuje především doprovázení), postup a chování zaměstnanců i na další okolnosti související s činnostmi Klubu SAS Labyrint. Stížnosti lze podat:

a) ústně

- osobně, telefonicky na číslo 730 595 793 (vedoucí sepíše stížnost do písemné podoby)

b) písemně

- vhozením do schránky na adrese Erbenova 2355, DKnL
- elektronickou poštou
- dopisem
- SMS zprávou
- zprávou na Facebookovém profilu SAS Klubu Labyrint

Stížnost může být i anonymní (řešení stížnosti je vyvěšeno na nástěnce v Klubu).
Se stížností se lze obrátit nejdříve na kteréhokoliv pracovníka SAS Klubu Labyrint, který předává stížnost vedoucímu SAS Klubu Labyrint. Stížnost bude vyřešena do 30 dnů.


Prostředí, ve kterém je služba poskytována:

Prostory, ve kterých je služba poskytována se nachází v ulici Erbenova 2355, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o patrovou budovu umístěnou v centru města, naproti autobusovému nádraží a pro uživatele dobře dostupnou. Klub Labyrint se nachází v 1. patře.