Garantovaná nabídka služby SAS

 

Požadavky dle zákona o sociálních službách na sociální službu

-          Oprávnění k poskytování služby (rozhodnutí o registraci)

-          Plnění povinností poskytovatele uvedených v § 88 (zahrnuje i dodržování standardů kvality sociálních služeb)

Místo poskytování služby

 

-          Ambulantní forma služby: Erbenova 2355, Dvůr Králové nad Labem v 1. patře

Konzultační hodiny:

PO 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

ÚT 09:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

ST  probíhá pouze terénní služba

ČT 09:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

PÁ 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

-    Terénní forma služby: v domácnosti klienta (na Královédvorsku)

Služba je dostupná:

PO až PÁ od 7:00 do 17 hodin

Podmínky poskytování služby

-          Tak, aby byla zachována mlčenlivost o všech skutečnostech, které uživatel při poskytování služby pracovníků sdělí, mimo oznamovací povinnosti (zanedbávání, týrání či zneužívání dítěte, povinnost ohlásit či překazit trestný čin apod.).

-          Byly dodrženy stanovené písemné pracovní postupy pro poskytování základních činností.

-          Byly dodrženy standardy kvality sociálních služeb, požadavky zákona o sociálních službách a dalších relevantních právních norem.

Cena služby

-          Služba je poskytována bezplatně

Související dokumentace

-          Pracovní postupy k jednotlivým základním činnostem.
-          Práce se zjištěným.
-          Individuální plány klientů a související dokumentace.

  A) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost s dětmi, 

Popis úkonu

Cílem této činnosti je rozvoj dovednosti klientů, vést klienty k pozitivním změnám v životě, vytvoření pozitivních vzorců hodnot, získání náhledu na vlastní jednání a nepříliš vhodné vzorce chování. Může se jednat o dokončení zadané činnosti, úklidu pracovního místa, hraní společenských her, které vzdělávají děti v různých oblastech např. zdraví a nemoc, bezpečný start do života apod.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a posilují je v jejich silných i slabých stránkách. Je respektována svobodná volba klienta.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení vlastních schopností

- Zjištění silných stránek

- Využití naučeného v praxi

- Aktivní zapojení klienta a ochota spolupracovat

Rozsah poskytování

Max. 120 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

V ambulantní formě: v pracovní době

V terénní formě: od 7 do 17 hodin

Místo poskytování

-        Ambulantní forma služby: v prostorách služby

-        Terénní forma služby: v domácnosti klientů popř. na jiném sjednaném místě

Pracovníci poskytující úkon

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora klienta

- mapování situace

-        předání informací o postupu

-        konkrétní ukázka postupu -> praktický společný nácvik

-        nácvik činností jako získání a upevnění např. hygienických návyků, úklid, sebeobsluha

-        hledání výhod jednotlivých způsobů chování

-        rozhovory o chování

-        vyhodnocení dosavadního pokroku

Forma úkonu

- nácvik činností (např. úklid pracovního místa a použitých potřeb, dokončení rozdělané činnosti)

- rozvoj dovedností a schopností (např. vzdělávací a rozvojové hry)

- příprava dítěte na plynulý přechod do školských zařízení

- pomoc s úkoly (pravidelná příprava do školy)

- rozhovor

- podání informace

Způsob úkonu

- Na základně sjednaného individuálního plánu:

-          v individuálně dohodnutou dobu,

-          v individuálně dohodnuté míře podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst. 2 ZSS,

-          individuálně dohodnutým způsobem.

 

2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,

Popis úkonu

Cílem této činnosti je vést klienty k rozvoji dovedností, které využijí ve svém životě. Může se jednat o hospodaření s financemi, upevnění sociálních vztahů v rodině, pomoc a podporu při získávání pracovních činností, péče o dítě, hospodaření v domácnosti. Jedná se i o společnou činnost dětí a rodičů.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a posilují je v jejich silných i slabých stránkách. Je respektována svobodná volba klienta.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení vlastních schopností

- Zjištění silných stránek

- Lepší orientace v životě

- Upevňování vztahů v rodině

- Využití naučeného v praxi

- Aktivní zapojení klienta a ochota spolupracovat

Rozsah poskytování

Max. 120 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

V ambulantní formě: v pracovní době

V terénní formě: od 7 do 17 hodin

Místo poskytování

-        Ambulantní forma služby: v prostorách služby

-        Terénní forma služby: v domácnosti klientů popř. na jiném sjednaném místě

Pracovníci poskytující úkon

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora klienta

- předání informací o postupu

- konkrétní ukázka postupu -> praktický společný nácvik

- nácvik běžných činností jako získání a upevnění hygienických návyků, pracovních činností, úklid, vaření, nakupování, sebeobsluha, hospodaření s financemi, péče o dítě

- hledání výhod jednotlivých způsobů chování

-        zapojení rodičů do vzdělávání dítěte, posílení vzájemné komunikace, zvnitřnění režimu, posílení schopností a dovedností potřebných k adaptaci na školské zařízení, vedení k plnění školních povinností

-        vyhodnocení dosavadního pokroku

Forma úkonu

- nácvik činností

- rozvoj dovedností a schopností

- pomoc a podpora rodičů s přípravou dítěte do školských zařízení a pomoc s úkoly

- podání informace

Způsob úkonu

- Na základně sjednaného individuálního plánu:

-          v individuálně dohodnutou dobu,

-          v individuálně dohodnuté míře podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst. 2 ZSS,

-          individuálně dohodnutým způsobem.

 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,

Popis úkonu

Cílem této činnosti je poskytnout úkony a nácviky vedoucí k rozvoji klienta a k jejich využívání v životě. Jedná se zejména o motivaci k domácí přípravě do školy, vedení k zásadám slušného chování, podílení se na činnostech v domácnosti (domácí práce), rozvoj grafomotoriky dětí pomocí pracovních listů. Jedná se i o zapojování rodičů do vzdělávání dítěte.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu rozdílné schopnosti, znalosti a dovednosti a posilují je v jejich silných i slabých stránkách.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení vlastních schopností

- Zjištění silných stránek

- Posílení sociálních kontaktů

- Aktivní zapojení klienta a ochota spolupracovat

Rozsah poskytování

Max. 120 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

V ambulantní formě: v pracovní době

V terénní formě: od 7 do 17 hodin

Místo poskytování

-        Ambulantní forma služby: v prostorách služby

-        Terénní forma služby: v domácnosti klientů popř. na jiném sjednaném místě

Pracovníci poskytující úkon

Sociální pracovníci, pracovníci v soc. službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora klienta

- mapování potřeb a přání klientů

- nácvik činností – příprava do školy, plnění úkolů, podílení se na domácích činnostech apod.

- zapojení rodičů do vzdělávání dítěte

- posílení vzájemné komunikace v rodině

- vedení k plnění školních povinností

- předání informací o postupu

- konkrétní ukázka postupu -> praktický společný nácvik

- hledání výhod jednotlivých způsobů chování

- vyhodnocení pokroku

Forma úkonu

- nácvik činností

- rozvoj dovedností a schopností

- příprava dítěte do školských zařízení

- pomoc s úkoly – pravidelná příprava

- rozhovor

- podání informace

- předání písemných materiálů (grafomotorické listy)

Způsob úkonu

- Na základně sjednaného individuálního plánu:

-          v individuálně dohodnutou dobu,

-          v individuálně dohodnuté míře podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst. 2 ZSS,

-          individuálně dohodnutým způsobem.

 

4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,

Popis úkonu

Cílem této činnosti je vedení rodičů k vytváření denního režimu dětí, pravidelné školní docházce, případně docházení do školky, zajištění prostředí pro přípravu do školy (např. pracovní místo).

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu rozdílné schopnosti, znalosti a dovednosti a posilují je v jejich silných i slabých stránkách.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení schopností rodičů

- Zjištění silných stránek

- Aktivní zapojení klienta a ochota spolupracovat

- Zlepšení prostředí pro přípravu do školy (vhodné pracovní místo, klid na úkoly apod.)

Rozsah poskytování

Max. 120 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

V ambulantní formě: v pracovní době

V terénní formě: od 7 do 17 hodin

Místo poskytování

-        Ambulantní forma služby: v prostorách služby

-        Terénní forma služby: v domácnosti klientů popř. na jiném sjednaném místě

Pracovníci poskytující úkon

Sociální pracovníci, pracovníci v soc. službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora klienta

- mapování potřeb a přání klientů

- zapojení rodičů do vzdělávání dítěte

- nácvik činností – příprava do školy, plnění úkolů, opakování učiva apod.

- vedení k plnění školních povinností

- osvojení režimu

- posílení vzájemné komunikace v rodině

- předání informací o postupu

- ukázka konkrétního postupu -> praktický společný nácvik

- hledání výhod jednotlivých způsobů chování

- doprovod do školky, školy

- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- nácvik činností

- rozvoj dovedností a schopností

- příprava dítěte do školských zařízení

- pomoc s úkoly – pravidelná příprava

- rozhovor

- podání informace

- doprovod

Způsob úkonu

- Na základně sjednaného individuálního plánu:

-          v individuálně dohodnutou dobu,

-          v individuálně dohodnuté míře podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst. 2 ZSS,

-          individuálně dohodnutým způsobem.

 

5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

Popis úkonu

Cílem této činnosti je motivace a vedení rodičů k tomu, aby jejich děti navštěvovaly přístupné kroužky (z hlediska místa, času, financí), motivace k využívání dostupného doučování (studenti, doučování ve škole). Možnost doprovodu.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a svobodnou volbu rozhodnutí.

Požadavky uživatelů na službu

- Zjištění silných stránek

- Zjištění zájmů dítěte

- Aktivní zapojení klienta a ochota spolupracovat

Rozsah poskytování

Max. 120 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

V ambulantní formě: v pracovní době

V terénní formě: od 7 do 17 hodin

Místo poskytování

-        Ambulantní forma služby: v prostorách služby

-        Terénní forma služby: v domácnosti klientů popř. na jiném sjednaném místě

Pracovníci poskytující úkon

Sociální pracovníci, pracovníci v soc. službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora klienta

- mapování potřeb a přání klientů

- mapování možností v regionu

- zapojení rodičů

- posílení vzájemné komunikace v rodině

- doprovod

- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- nácvik činností

- rozvoj dovedností a schopností

- rozhovor

- doprovod

- zprostředkování kontaktu

- podání informace

Způsob úkonu

- Na základně sjednaného individuálního plánu:

-          v individuálně dohodnutou dobu,

-          v individuálně dohodnuté míře podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst. 2 ZSS,

-          individuálně dohodnutým způsobem.

  

B) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Popis úkonu

Cílem této činnosti je, aby se rodič zvládl zkontaktovat s lékaři (preventivní prohlídky, sjednání vyšetření, očkování), s úřady, s jinou sociální službou, soudem či školou a stal se tak více samostatným. Ze strany pracovníků je možné poskytnout v odůvodněných případech doprovod.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a svobodnou volbu rozhodnutí.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení vlastních schopností

- Zjištění silných stránek

- Lepší orientace v životě

- Posílení sociálních kontaktů

Rozsah poskytování

Max. 120 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

V ambulantní formě: v pracovní době

V terénní formě: od 7 do 17 hodin (doprovod po předchozí domluvě)

Místo poskytování

-        Ambulantní forma služby: v prostorách služby

-        Terénní forma služby: v domácnosti klientů popř. na jiném sjednaném místě

Pracovníci poskytující úkon

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- emoční podpora

- mapování potřeb a přání klientů

-        mapování sítě služeb v regionu

-        podpora v rozpoznávání potřebných informací pro klienta

-        zprostředkování služby: vyjednání schůzky, získání a předání informací, příprava na schůzku, doprovod klienta, pomoc s vyplněním podkladů apod.

-        vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- zprostředkování kontaktu (telefonicky, osobně)

- rozhovor

- podání informace

- doprovod

Způsob úkonu

- Na základně sjednaného individuálního plánu:

-          v individuálně dohodnutou dobu,

-          v individuálně dohodnuté míře podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst. 2 ZSS,

-          individuálně dohodnutým způsobem.

 

C) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

Popis úkonu

Cílem této činnosti je podporovat rozvoj nebo udržení míry samostatnosti, zamezení sociální izolace, posilování vlastní hodnoty, hledání vnitřních a vnějších zdrojů při řešení situace, podpora k přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí, vedení ke společenským hodnotám, budování či upevňování vlastních hranic, získání podpory při řešení životních situací a uspokojování potřeb.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a svobodnou volbu rozhodnutí.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení vlastních schopností

- Zjištění silných stránek

- Lepší orientace v životě

- Posílení sociálních kontaktů

- Udržení a zlepšení míry samostatnosti

- Zamezení sociální izolace

- Posilování vlastní hodnoty

- Přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí

Rozsah poskytování

Max. 120 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

V ambulantní formě: v pracovní době

V terénní formě: od 7 do 17 hodin (doprovod po předchozí domluvě)

Místo poskytování

-        Ambulantní forma služby: v prostorách služby

-        Terénní forma služby: v domácnosti klientů popř. na jiném sjednaném místě

Pracovníci poskytující úkon

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora při řešení situací

- mapování silných a slabých stránek

- mapování potřeb a přání klientů

- podpora k přebírání zodpovědnosti

- budování nebo posilování vlastních hranic - nácvik činnosti (udržení stanovené hranice, uvědomit si důsledky svého jednání)

- vedení ke společenským hodnotám

- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- nácvik činností

- rozhovor

- poradenství

- podání informace

Způsob úkonu

- Na základně sjednaného individuálního plánu:

-          v individuálně dohodnutou dobu,

-          v individuálně dohodnuté míře podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst. 2 ZSS,

-          individuálně dohodnutým způsobem.

 

D) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

Popis úkonu

Cílem této činnosti je podpora při vyřizování dávek, dokladů, bydlení, zaměstnání, poradenství v oblasti financí, zprostředkování návštěv lékařů, soudu případně doprovod. Jedná se i o pomoc a podporu při návštěvě pošty, obchodu apod.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a svobodnou volbu rozhodnutí.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení vlastních schopností

- Zjištění silných stránek

- Posílení vlastní hodnoty

- Lepší orientace v životě

- Udržení míry samostatnosti

- Zamezení sociální izolace

Rozsah poskytování

Max. 120 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

V ambulantní formě: v pracovní době

V terénní formě: od 7 do 17 hodin (doprovod po předchozí domluvě)

Místo poskytování

-        Ambulantní forma služby: v prostorách služby

-        Terénní forma služby: v domácnosti klientů popř. na jiném sjednaném místě

Pracovníci poskytující úkon

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora při řešení situací

- mapování silných a slabých stránek

- nácvik činnosti (vyplnění formulářů pro získání dávek, zprostředkování schůzky s lékaři, úředníky apod.)

- podání informace o možnostech zaměstnání, bydlení

- možnost vytvoření finanční rozvahy

- podpora k přebírání zodpovědnosti

- vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- nácvik činností

- doprovod

- podání informace

- případové setkání ve prospěch uživatele

- rozhovor

- poradenství

Způsob úkonu

- Na základně sjednaného individuálního plánu:

-          v individuálně dohodnutou dobu,

-          v individuálně dohodnuté míře podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst. 2 ZSS,

-          individuálně dohodnutým způsobem.

 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.  

Popis úkonu

Cílem této činnosti je podpora práv a zájmů klientů, může se jednat o poradenské aktivity i přímé jednání v zájmu uživatele vedoucí k udržení kontaktu s rodinou a motivace k zapojování blízkých osob do řešení problémových situací.

Pracovníci dbají na respektování klientů, jejich individualitu a svobodnou volbu rozhodnutí.

Požadavky uživatelů na službu

- Zlepšení komunikace v rodině

- Posílení sociálních kontaktů

- Snížení působení institucí

- Posílení rodinných vazeb

- Zamezení sociální izolace

Rozsah poskytování

Max. 60 minut

Doba poskytování

Každý pracovní den (mimo svátků).

V ambulantní formě: v pracovní době

V terénní formě: od 7 do 17 hodin (doprovod po předchozí domluvě)

Místo poskytování

-        Ambulantní forma služby: v prostorách služby

-        Terénní forma služby: v domácnosti klientů popř. na jiném sjednaném místě

Pracovníci poskytující úkon

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Obsah úkonu (dle  metodik ZČ)

- podpora při řešení situací

- mapování rodinných vazeb a jejich silných a slabých stránek

- snížení působení institucí a podpora samostatnosti

- posílení rodinných vazeb

- zlepšení komunikace v rodině

- udržení kontaktu s rodinou

- - vyhodnocení dosaženého pokroku

Forma úkonu

- nácvik činností

- podání informace

- případové setkání ve prospěch uživatele

- rozhovor

- poradenství

Způsob úkonu

- Na základně sjednaného individuálního plánu:

-          v individuálně dohodnutou dobu,

-          v individuálně dohodnuté míře podpory odpovídající určeným potřebám viz §2, odst. 2 ZSS,

-          individuálně dohodnutým způsobem